Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy spotka się w poniedziałek Rada Dialogu Społecznego. Jednym z tematów spotkania ma być propozycja zmian w ustawie o RDS, do których dotarła PAP. Prezydent powoła też nowego członka Rady ze strony Forum Związków Zawodowych.

Prezydent na podstawie ustawy powołuje członków rady. Jest też nieformalnym patronem dialogu społecznego w Polsce. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim omawiane mają być m.in. propozycje zmian w ustawie zmierzające do poprawy funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego i szczegółów prac samej RDS.

Zgodnie z projektem, do którego dotarła PAP, Rada ma uzyskać większe uprawnienia, np. prawo do wnoszenia o wysłuchanie publiczne projektów ustaw - nie tylko przygotowanych przez rząd, lecz także wniesionych przez prezydenta, posłów, Senat oraz obywatelskich. Projekt szczegółowo określa zasady rozpatrywania wniosku Rady o takie wysłuchanie.

RDS chce też otrzymywać przygotowywane przez rząd i ministrów projekty nie tylko ustaw, lecz także strategii, programów i dokumentów planistycznych.

Do części propozycji, które będą omawiane w poniedziałek z prezydentem, wątpliwości ma m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - np. uprawnień do wnoszenia o wysłuchanie publiczne. Ministerstwo Finansów ma się wypowiedzieć o projektowanym uprawnieniu Rady - by strony pracowników i pracodawców mogły wspólnie wnieść o wydanie interpretacji ogólnej prawa podatkowego.

Zgodnie z projektem, w Radzie z głosem doradczym, oprócz dotychczasowych przedstawicieli - prezydenta oraz prezesów NBP i GUS - mieliby brać udział reprezentanci Głównego Inspektora Pracy oraz strony samorządowej: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na udział przedstawiciela samorządowców w RDS nie zgadzają się jednak związki zawodowe.

Strony dialogu i prezydent będą się też zastanawiać, czy wprowadzić do ustawy rozwiązanie ułatwiające pracę - możliwość podejmowania wspólnych uchwał strony związkowej i pracodawców w drodze głosowania korespondencyjnego - elektronicznie. Takie uchwały będą jednak ważne tylko przy jednomyślnym głosowaniu wszystkich organizacji - zakłada projekt, do którego dotarła PAP.

W zmienianych przepisach Rada chciałaby też zmienić termin przedstawiania Sejmowi i Senatowi sprawozdań przewodniczącego Rady ze swojej kadencji. Miałoby ono trafiać do obu izb do 15 października każdego roku. Sprawozdanie za każdy rok kalendarzowy funkcjonowania Rady przekazywane byłoby do parlamentu do 15 maja.

W kompetencjach Rady byłoby też - jeśli projekt uzyskałby poparcie i ustawa została zmieniona - ustalanie zasad jej współpracy z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego.

NSZZ "Solidarność" w miejsce obecnego biura RDS chciałby powołania urzędu Rzecznika Dialogu Społecznego, który odpowiadałby za zapewnienie warunków pracy Rady i promocję wiedzy o dialogu społecznym. Rzecznika na cztery lata miałby powoływać na wniosek RDS Marszałek Sejmu.

Pozostałe organizacje chciałby, aby pracami biura rady kierował wicedyrektor ministerialnego Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". W projekcie zawarto też zapis o pokrywaniu z budżetu państwa składek do międzynarodowych organizacji dialogu społecznego, w których działają pracownicy i pracodawcy oraz zasad waloryzowania corocznego budżetu Rady.

Zmiana ma też dotyczyć finansowania pracy wojewódzkich rad - zamiast zadania zleconego marszałkowi województwa, ma być to jego zadanie własne. Projekt doprecyzowuje też zasady podejmowania stanowisk przez WRDS i jej członków, w sytuacji, gdy strony nie znalazły wspólnego zdania.