Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w środę do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Środa jest ostatnim dniem tegorocznej sesji pisemnych egzaminów maturalnych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym obok obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki (obligatoryjnych na poziomie podstawowym) oraz jednego przedmiotu z tzw. grupy przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9.00. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Z danych CKE wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego - 168 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego - 86 osoby; litewski ma zdawać 19 osób.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 15 osób, ukraiński - 27, litewski - 17 osób.

Języki kaszubski i łemkowski są na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych do wyboru; to oznacza, że tegoroczni absolwenci mogą je zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te zostaną przeprowadzone rano. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chęć zdawania egzaminu z kaszubskiego zadeklarowały 19 osoby, a z łemkowskiego - jedna osoba.

W środę zostaną też przeprowadzone pisemne egzaminy z różnych przedmiotów - matematyki, historii, geografii, biologii, chemii oraz fizyki z astronomią - w językach obcych. Przystępują do nich absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy te będą się rozpoczynać o różnych godzinach, każdy potrwa 80 minut. Pierwszy - z matematyki - ma się zacząć o godz. 9.00. Kolejny - z historii - rozpocznie się o 10.35. Następne będą się zaczynać mniej więcej co półtorej godziny (geografia - o godz. 12.10, biologia - o godz. 13.45, chemia - o godz. 15.20). Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów - z fizyki z astronomią - zaplanowano na godz. 16.55.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, ustnych - do 26 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie, między 1 a 20 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), ma służyć tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 22 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 23-25 sierpnia.

Od tego roku maturzyści mogą się odwołać od wyników egzaminu pisemnego. Postępowanie będzie dwuinstancyjne. Najpierw maturzysta będzie składał wniosek o weryfikację liczby punktów uzyskanych z egzaminu do dyrektora okręgowej komisji. Od jego decyzji będzie mógł się jeszcze odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. (PAP)