Sąd może zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek komendanta Państwowej Służby Ochrony, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego - zakłada projekt ustawy o PSO.

W celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dla ochranianych osób i obiektów, funkcjonariusze PSO będą mogli wykonywać czynności operacyjno-rozpoznawcze.

"Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd

Okręgowy w Warszawie może, na pisemny wniosek Komendanta PSO, złożony po uzyskaniu

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli" - głosi projekt.

Jak podkreślono, "w uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa", sąd, na pisemny wniosek komendanta PSO, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może przedłużyć ten okres stosowania kontroli operacyjnej. Nie będzie mógł on jednak przekraczać w sumie 12 miesięcy.

Projekt zakłada, że kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych, uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne, uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych, uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.