Raport bieżący 9/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w opublikowanym przez Bank w dniu 25 kwietnia 2017 r. przed sesją giełdową w Warszawie, raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał 2017 r. ("raport"), zidentyfikowana została omyłka pisarska w polskiej wersji raportu. W zdaniu umieszczonym na stronie 40 raportu: "W kwietniu 2017 r. Bank wyemitował w ramach realizowanego programu emisji, 3-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i wartości 300 mln EUR, które zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych." zamiast waluty PLN, błędnie wskazano EUR jako walutę emisji. Poprawne zdanie brzmi: "W kwietniu 2017 r. Bank wyemitował w ramach realizowanego programu emisji, 3-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i wartości 300 mln PLN, które zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych."

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1