Rząd na politykę rodziną przeznaczy w tym roku ok. 59 mld zł


Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dokument "Przegląd systemów wsparcia rodzin", przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zakłada się, że na politykę rodzinną z budżetu państwa w tym roku zostanie wydanych ponad 3% Produktu Krajowego Brutto wobec ok. 1,8% w 2015 r.
Według CIR, konieczność podsumowania programu "Rodzina 500 plus" wynika z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zobowiązuje ministra rodziny, pracy i polityki społecznej do jego przedłożenia rządowi.
"(..) na politykę rodzinną w 2011 r. z budżetu państwa wydano 1,3% PKB, w 2015 r. było to ok. 1,8% PKB, a w 2017 r. – po wprowadzeniu programu "Rodzina 500 plus" – na ten cel zostanie przeznaczone ponad 3% PKB. Planuje się, że w 2017 r. na politykę rodziną zostanie przeznaczone ok. 59 mld zł" - czytamy w komunikacie.
Program funkcjonuje od 1 kwietnia 2016 r. Na drugie i kolejne dziecko wypłacane jest 500 zł miesięcznie do ukończenia przez nie 18 roku życia – bez względu na dochód osiągany w rodzinie. Na pierwsze dziecko pieniądze wypłacane są po spełnieniu kryterium dochodowego – gdy nie zostanie przekroczone 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
"Rząd nie będzie zmieniał podstawowych zasad funkcjonowania programu. W 2016 r. (od kwietnia do końca roku) na realizację programu wydano ponad 17 mld zł, w 2017 r. będzie to 23,1 mld zł. Programem objętych jest ponad 3,8 mln dzieci" - podkreślono w materiale.
Program realizuje trzy podstawowe cele: pronatalistyczny (zwiększenie liczby urodzeń, czyli poprawę sytuacji demograficznej w Polsce), redukcji ubóstwa wśród polskich dzieci oraz inwestycji w rodziny.
"Z aktualnie dostępnych danych dotyczących urodzeń wynika, że w 2016 r. na świat przyszło 382,5 tys. dzieci. Było to o ok. 13 tys. dzieci więcej niż w 2015 r. Ubiegłoroczny wzrost dotyczy głównie danych za listopad i grudzień 2016 r., czyli już 9 miesięcy po uchwaleniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wzrost liczby urodzeń w tych miesiącach wynosił po ok. 4 tys. Zjawisko to może być symptomem mocniejszego trendu wzrostu urodzeń i wskazuje, że Program „Rodzina 500+" wpływa na odwrócenie negatywnego trendu demograficznego" - czytamy także.
CIR podało, że od wprowadzenia programu zauważalny jest wzrost konsumpcji, wynikający z lepszej sytuacji finansowej rodzin.
Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez CBOS w 2016 r. – 31% rodzin wydało środki z programu na odzież, 29% kupiło obuwie, 22% wyjechało na wakacje, a kolejne 22% kupiło książki i pomoce naukowe, a 20% przeznaczyło je na zajęcia dodatkowe dla dzieci, podano także.
Według CIR, jeśli chodzi o wpływ programu na rynek pracy, a zwłaszcza na dezaktywizację zawodową kobiet pobierających świadczenie, to nie jest on widoczny.
"Analiza danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) nie wskazuje wprost na bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między pobieraniem świadczenia 500+ a poziomem bierności zawodowej kobiet, chociaż nie należy wykluczać, że takie przypadki mogły mieć miejsce, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, w małych miejscowościach, czy w rodzinach o niskich dochodach. [...] Dzięki programowi o 9% zmniejszyła liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej" - czytamy także.
Z przeprowadzonego podsumowania wynika, że można m.in. rozważyć zmianę przepisów dotyczących przyznawania świadczenia 500 plus osobom samotnie wychowującym dzieci oraz doprecyzować przepisy, które obecnie pozwalają na dopasowywanie wysokości wynagrodzenia do kryterium dochodowego, co umożliwia uzyskanie prawa do świadczenia już na pierwsze dziecko. Zaproponowano także kontynuację prac nad dalszą cyfryzacją procesu ubiegania się o świadczenie wychowawcze mającego na celu stałe zwiększanie liczby wniosków składanych przez internet, podało CIR.
(ISBnews)