W czwartek prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłom komisji ds. kontroli państwowej plan pracy Izby na 2017 r. Uchwaliło go w grudniu ub.r. kolegium NIK. "Podczas pracy planistycznych rozpatrzyliśmy łącznie ponad 450 propozycji tematów kontroli" - powiedział Kwiatkowski. Dodał, że w planie pracy izby na 2017 r. ujęto 109 tematów w formie kontroli planowych oraz 13 kontroli rozpoczętych jeszcze w 2016 r. a których zakończenie planowane jest w 2017 r.

"W sposób szczególny najwięcej kontroli będzie przeprowadzonych w obszarze ochrony zdrowia: 17 kontroli tematycznych" - powiedział prezes NIK. Wśród najważniejszych kontroli wymienił zbadanie realizacji strategicznego programu badań naukowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych".

Izba w ramach cyklicznych działań przeprowadzi także kontrolę realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 r., która obejmować ma m.in. analizę czasu oczekiwania na leczenie w szpitalach i w leczeniu ambulatoryjnym (tzw. kolejkę w służbie zdrowia), profilaktykę i leczenie cukrzycy typu B, opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w wiek szkolnym, tworzenie map potrzeb zdrowotnych, dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich, finansowanie radio farmaceutyków ze środków publicznych, diagnostykę nowotworów w badaniach patomorfologicznych, bezpieczeństwo badań genetycznych zapobieganie i leczenie depresji, działalności organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów leczniczych.

Reklama

Prezes NIK poinformował, że będą także kontrole dotyczące funkcjonowania placówek szpitalnych. "W sposób szczególny w ramach tych kontroli przyjrzymy się żywieniu pacjentów, ochronie ich prywatności i ocenie systemu przeciwdziałania zakażeniom wewnątrz szpitalnym a także skontrolujemy funkcjonowanie aptek szpitalnych" - powiedział Kwiatkowski.

NIK planuje też przeprowadzić m.in. kontrole organizacji i finansowania systemu oświaty w Polsce. "Naszą uwagę szczególnie skupimy na ocenie współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych, efektywności zarządzania procesem nauczania matematyki w szkołach, systemu awansu zawodowego nauczycieli, wspierania kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach" - powiedział Kwiatkowski. NIK chce też zbadać działalność resocjalizacyjną młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Reklama

W 2017 r. izba skontroluje również realizację prac rozwojowych na rzecz resortu obrony narodowej, utrzymanie zakładanych zdolności przez jednostki pancerne sił zbrojnych RP, współpracę ministra obrony narodowej z organizacjami pro obronnymi. Oceniona ma być także skuteczność systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

"Ocenimy także i jest to jedna z najważniejszych kontroli w 2017 r., czy organy państwa są przygotowane do przeciwdziałania i skutecznego zwalczania zagrożeń terrorystycznych" - dodał Kwiatkowski.

W ramach planowanych w tym roku działań NIK przeprowadzi kontrolę systemu pomocy ofiarom przestępstw w ramach funduszu pomocy pokrzywdzonym, funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych.

W tym roku NIK zbada również m.in. wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne, zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej z ZUS i KRUS, usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania, dofinansowanie pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach kontroli dotyczących obszaru ochrony środowiska NIK skontroluje m.in. system zagospodarowania odpadów komunalnych, lokalne formy ochrony przyrody, finansowanie ochrony środowisko i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy, zapobieganie zanieczyszczeniom wód związkami azotu ze źródeł rolniczych, zarządzanie zielenią miejską, ochronę ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od telefonii komórkowej. "Chciałbym zwrócić uwagę na niezwykle istotną kontrolę ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami" - dodał Kwiatkowski.

Poinformował, że w "najbliższych dniach" przedstawione mają być wyniki "bardzo szczegółowej" kontroli obejmującej ochronę powietrza na terenie województwa śląskiego.

NIK w tym roku zbada też m.in. bezpieczeństwo drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych, bezpieczeństwa przewozów kolejowych, infrastrukturę dostępową do portów morskich, ochronę lotnictwa cywilnego, wspieranie przedsiębiorczości przez gminy, realizację zadań ochrony konsumentów przez inspekcję handlową, skuteczność przeciwdziałania wyłudzaniu VAT, wykorzystanie jednolitego pliku kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych, zapewnienie stabilności sektora bankowego. Izba oceni także ochronę konsumentów na rynku ubezpieczeniowym i na rynku energii elektrycznej.

Kwiatkowski poinformował, że kontrolerzy zbadają także obrót nieruchomościami rolnymi z zasobu własności skarbu państwa. "Dostrzegamy, bowiem potrzebę ocenę wprowadzonych w 2016 r. nowych regulacji prawnych, które zmieniły zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce" - dodał.

NIK w 2017 r. będzie także kontynuował rolę audytora zewnętrznego Europejskiej Agencji Badań Jądrowych (CERN) i w Radzie Europy.(PAP)