Według nadal obowiązującego art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175, dalej u.f.p.) uchwałę budżetową organ stanowiący JST podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Wydłużenie terminu na wydanie uchwały budżetowej – przewidziane w tarczy 6.0 – jest uprawnieniem organu stanowiącego JST. I oznacza to, że rada może z niego skorzystać, lecz nie musi.
Co ważne, tarcza 6.0 wskazuje, że do czasu przyjęcia budżetu na 2021 r. podstawą gospodarki finansowej JST jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Rozwiązanie to zostało wprowadzone poprawką senacką. Samorządowcy wnosili o jej wprowadzenie na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Przypomnijmy, że budżet JST jest jej rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Treść uchwały budżetowej określa art. 212 u.f.p. Ponadto tego typu uchwała powinna zawierać szczególne zasady wykonywania budżetu JST w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw, a także uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy oraz inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego JST. W uchwale budżetowej nie zamieszcza się przepisów niezwiązanych z wykonywaniem budżetu. Za to – zgodnie z przepisami – w załącznikach do niej należy zamieścić:
  • zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją jej zadań;
  • plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;
  • plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.