Według nadal obowiązującego art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175, dalej u.f.p.) uchwałę budżetową organ stanowiący JST podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Wydłużenie terminu na wydanie uchwały budżetowej – przewidziane w tarczy 6.0 – jest uprawnieniem organu stanowiącego JST. I oznacza to, że rada może z niego skorzystać, lecz nie musi.
Co ważne, tarcza 6.0 wskazuje, że do czasu przyjęcia budżetu na 2021 r. podstawą gospodarki finansowej JST jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Rozwiązanie to zostało wprowadzone poprawką senacką. Samorządowcy wnosili o jej wprowadzenie na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.