Od 1 stycznia 2021 r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych dołączyły jednostki sektora finansów publicznych (JSFP).

Wymieniono je w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

I tak: sektor finansów publicznych tworzą:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
2a) związki metropolitalne
3) jednostki budżetowe
4) samorządowe zakłady budżetowe
5) agencje wykonawcze
6) instytucje gospodarki budżetowej
7) państwowe fundusze celowe
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
9) Narodowy Fundusz Zdrowia
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
11) uczelnie publiczne
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PPK

Uczestnikami programu mogą być: pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, zleceniobiorcy oraz wykonujący pracę nakładczą czyli chałupniczą, którzy ukończyli 18. rok życia. Są w tej grupie także: członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji - czyli – podsumowując - osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta dotyczy też cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.

Do PPK zapisane zostaną zatrudnieni, w wieku 18-55 lat. Osoby starsze, nieprzekraczające 70.roku życia, mogą dołączyć do PPK składając odpowiednią deklarację.

TERMINY

Podmioty z sektora finansów publicznych mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021, a umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021.

Skąd te daty? Ponieważ umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta z wybraną instytucją finansową na 10 dni roboczych przed dniem, w którym podmiot zatrudniający musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

ŹRÓDŁA WPŁAT

Oszczędności zebrane na rachunkach PPK są prywatnym i dziedziczonym kapitałem finansowym pracownika. Składają się na nie: wpłaty pracownika, wpłaty pracodawcy oraz wpłaty ze Skarbu Państwa.

Pracownik, który zdecyduje się na pozostanie w PPK, co miesiąc będzie przekazywać obowiązkową wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto. Dodatkowo może też wpłacać składki w wysokości do 2 proc. brutto wynagrodzenia, czyli maksymalnie może to być 4 proc. wynagrodzenia brutto (gdy pracownik ma najniższe dochody, a łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia – może wpłacać od 0,5 do 2 % wynagrodzenia brutto)

Pracodawca co miesiąc wpłaci obowiązkowo 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Może też wpłacić też kwotę dodatkową, maksymalnie 2,5 proc. wynagrodzenia brutto.

Państwo wpłaci na powitanie 250 zł, a potem raz w roku będzie zasilać konto kwotą 240 zł.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ NA STARCIE

Analiza przedwdrożeniowa

Warto jeszcze przed wdrożeniem PPK w instytucji przygotować listę osób spełniających kryteria zatrudnienia i wstępnie oszacować koszty programu i jego obsługi (m.in. wpłaty, koszty dodatkowe, koszty wynikające z bieżącej obsługi programu PPK). Warto mieć na uwadze zwłaszcza ewentualne koszty wynikające z przygotowania działów kadrowo-płacowych (być może dodatkowe zatrudnienie lub środki na dodatkową pracę) oraz zakup odpowiednich systemów kadrowo-płacowych czy aplikacji do obsługi PPK.

Te ostatnie są nie do przecenienia, bo ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na pracodawców szereg obowiązków. Zawieranie w imieniu osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, prowadzenie ewidencji uczestników PPK, obliczanie i pobieranie składek, dokonywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej, spełnienie obowiązków informacyjnych, wpłaty transferowe – to tylko kilka z długiej listy obowiązków. Wymaga to dobrej organizacji pracy oraz automatyzacji wielu powtarzalnych i żmudnych procesów, które pozwolą zaoszczędzić czas pracowników kadr i uniknąć kar.

- Integracja naszych systemów ERP czyli Egerii i Optimy, polega na automatyzacji obsługi wszelkich procesów związanych z PPK – zapewnia Daniel Wielgus, konsultant systemu Comarch ERP Egeria. - Dane wprowadzone do systemu ERP, które na mocy ustawy o PPK mają być raportowane do instytucji finansowej, przenoszone są automatycznie do aplikacji Comarch PPK . Pełna integracja dotyczy systemu ERP Optima czy Egeria, aplikacji Comarch PPK oraz systemu informatycznego instytucji finansowej, w naszym przypadku towarzystw: Aviva, Allianz, Axa i Millenium. Ale oczywiście istnieje też możliwość zastosowania aplikacji do innych systemów poprzez API.

Daniel Wielgus uspokaja, że także w przypadku współpracy z innymi instytucjami finansowymi niż cztery wyżej wymienione, jest to korzystne rozwiązanie, bo aplikacje Comarch mogą przekazywać dane za pośrednictwem plików xml do każdej instytucji finansowej. - Nie jest to może wtedy aż tak zautomatyzowany proces, ale pomocny w firmach, bo dział kadrowo-płacowy otrzymuje narzędzie, w którym mieści się komplet czynności niezbędnych przy obsłudze PPK – tłumaczy Daniel Wielgus . I dodaje, że aplikacja jest pomyślana, jako swoisty „punkt kontrolny”, który informuje o najważniejszych zadaniach do wykonania, prezentuje składki, dane ewidencyjne wymagane ustawą itp.

- Pandemia pokazała, że automatyzacja czynności kadrowych sprawdza się np. w zdalnej pracy, daje bezpieczny dostęp do danych, zwiększa mobilność, a pracodawca zyskuje na efektywności pracy dzięki oszczędności zasobów pracowniczych – wyjaśnia Daniel Wielgus, konsultant systemów Comarch ERP.

INSTYTUCJE FINANSOWE

Umowę na prowadzenie konta pracodawca będzie mógł zawrzeć z jedną z następujących instytucji finansowych:

· Funduszem inwestycyjnym, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
· Funduszem emerytalnym zarządzanym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
·.Zakładem Ubezpieczeń

Wybrane instytucje finansowe, w których zajdzie się konto pracownika, będą inwestować pieniądze w fundusze inwestycyjne, które będą różnicować poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. Będą to tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Zależnie od wieku (od daty urodzenia) uczestnik PPK będzie przypisany do odpowiedniego funduszu zdefiniowanej daty. W przypadku osób młodych w grę będą wchodzić bardziej agresywne, udziałowe, instrumenty finansowe, obarczone większym ryzykiem. Wraz ze zbliżaniem się pracownika do wieku 60 lat stopniowo zwiększane będą udziały w aktywach funduszu PPK bezpiecznych instrumentów o charakterze dłużnym.

Pełna lista instytucji finansowych znajduje się na stronie mojeppk.pl

Wybór instytucji finansowej

Wyboru instytucji finansowej dokonuje zatrudniający w najlepiej rozumianym interesie pracowników w porozumieniu z tzw. stroną społeczną, czyli z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w instytucji. Jeśli takich brak, to z reprezentacją osób zatrudnionych. W przypadku JSFP podmiot zatrudniający to wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Wymienieni mogą w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego wybrać instytucję finansową. Umowę o zarządzanie podpiszą z nią jednak te podmioty.

WAŻNE: To wójt, burmistrz, prezydent decyduje, czy wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała pracowniczymi planami kapitałowymi każda jednostka organizacyjna gminy dokona samodzielnie, czy też zostanie przeprowadzony jeden, wspólny wybór takiej jednostki (np. na poziomie gminy mogą być to szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, powiatu – np. centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, informacji turystycznej, powiatowego urzędu pracy, a na poziomie województwa np. szpitale, teatry, biblioteki i inne).

Bez względu na to, w jakim trybie wybierana będzie instytucja finansowa, a więc czy będzie to jeden wspólny wybór, czy też każda z jednostek dokona go samodzielnie, udział w nim strony społecznej jest obowiązkowy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, dopuszczalne jest w celu przeprowadzenia wspólnego wyboru instytucji finansowej pogrupowanie jednostek organizacyjnych JST przez organ zarządzający tejże z uwagi na specyfikę.

W przypadku JSFP ze stroną społeczną trzeba porozumieć się do 26 lutego 2021

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK (czyli do 26 lutego 2021 r.), nie zostanie osiągnięte porozumienie ze stroną społeczną, wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa sam wybierze instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK.

Podobne uprawnienie przysługuje też każdemu pojedynczemu pracodawcy – w razie, gdy wyboru instytucji finansowej dokonuje on samodzielnie.

ZMIANY W USTAWIE O PPK WPROWADZONE TARCZĄ ANTYKRYZYSOWĄ 4.0

Od 1 stycznia 2021 r. do umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK zawieranych przez JSFP nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne.

Wysokość progów

W przypadku instytucji poniżej szczebla centralnego jest to 214000 EUR (913 630 zł)

W przypadku instytucji administracji centralnej jest to 139 000 EUR (593 433 zł )

https://www.monitorpolski.gov.pl/M2021000001101.pdf

Jeżeli jednostka finansów publicznych oszacuje, że progi unijne nie zostaną przekroczone, wówczas przeprowadza wybór instytucji finansowej standardowo, w porozumieniu ze stroną społeczną.

Jeśli progi będą przekroczone koniecznie jest wdrożenie innej procedury.

Wybierając instytucję finansową zarządzającą PPK w ramach procedury zamówień publicznych zastosowanie mają rozwiązania przewidziane dla „usług finansowych”. Jest to każda usługa o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub płatniczym, obejmujące m.in. świadczenie usług płatniczych. Znajdzie się tu też więc postępowanie dotyczące wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK.

Jeżeli wynagrodzenie instytucji finansowej w okresie 4 lat przekroczy powyższe kwoty, przy jej wyborze należy zastosować tryb przetargowy.

JAK PRAWIDŁOWO SZACOWAĆ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Warto skorzystać z wyjaśnień Ministerstwa Finansów na portalu mojeppk.pl:

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP podstawą ustalenia wartości zamówienia jest „całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Z przepisu tego wynika zatem obowiązek dołożenia przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia”.

Podstawę do określenia wartości zamówienia na zarządzanie PPK stanowić będzie art. 49 ustawy o PPK, który ustala zasady określania wysokości wynagrodzenia wykonawcy, poprzez ustalenie maksymalnego limitu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK. Limit ten określono na 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, w części przypadającej na PPK.

Dodatkowo, stosownie do treści art. 49 ust. 3 ustawy o PPK, instytucja finansowa może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości do 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku.

W konsekwencji, w świetle art. 35 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy Pzp oraz art. 49 ustawy o PPK, szacunkowa wartość zamówienia powinna być utożsamiana z wysokością wynagrodzenia pobieranego przez podmiot zarządzający PPK, nie zaś z wartością środków finansowych stanowiących aktywa funduszu, na które składają się w szczególności wpłaty podstawowe pracowników oraz pracodawców, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, wypłaty transferowe oraz zyski z inwestowania środków zgromadzonych w PPK, gdyż nie stanowią one wynagrodzenia wykonawcy.

W świetle tych przepisów, maksymalne wynagrodzenie wykonawcy stanowi kwota określona jako maksymalna wartość procentowa aktywów funduszu. Wskaźnik ten wraz z danymi dotyczącymi uczestników PPK u danego zamawiającego (w szczególności liczbą osób, prognozowanymi wpłatami na fundusz przez określony umową okres) powinien stanowić postawę do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Założenia do oszacowania wartości zamówienia to:

•zakładana liczba uczestników (poziom partycypacji)

•średnie wynagrodzenie uczestnika PPK

•wysokość wpłat podstawowych i dodatkowych

•dopłaty od Państwa

•stopa zwrotu

Brzmi skomplikowanie, ale w razie wątpliwości warto skorzystać z narzędzia, które pomoże dokonać oszacowania wartości zamówienia

: https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy/kalkulator-euro/

Materiały prasowe

ZAWARCIE UMOWY O ZARZĄDZANIE

Umowa o zarządzanie powinna zostać zawarta na co najmniej 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

Zgodnie z ustawą, zawiera się ją w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

W świetle art. 434 ust. 1 nowej ustawy Pzp zasadą jest, iż umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata. I tu ponownie wyjaśnienia ekspertów z portalu mojeppk.pl: „W odniesieniu do zamówień na zarządzanie PPK zastosowanie znaleźć może jednak dyspozycja art. 434 ust. 2 nowej ustawy Pzp, dopuszczająca możliwość zawarcia umowy na czas dłuższy niż 4 lata w odniesieniu do zamówień powtarzających się lub ciągłych, w okolicznościach określonych treścią tego przepisu. Umowa o zarządzanie PPK nie może być tym samym zawarta na czas nieoznaczony, bowiem nie mieści się w wyjątkach określonych w art. 435 nowej ustawy Pzp”.

ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE

Podmiot zatrudniający zawiera ją z instytucją finansową w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Zostaje zawarta z dniem przyjęcia przez instytucję finansową oświadczenia woli złożonego przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej (uczestników wskazanych na liście osób, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PPK).

Umowa o prowadzenie PPK nie spełnia cech zamówienia publicznego. Jest zawierana na czas nieoznaczony.

Pracodawca zawiera jedną umowę o prowadzenie PPK dla wszystkich osób zatrudnionych i załącza do tej umowy listę uczestników PPK.