Nie. Wyłącznie kierownik odpowiada za inwentaryzację w formie spisu z natury. Wynika to wprost z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.), zgodnie z którym kierownik ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy określone obowiązki zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą, z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury. Spisu nie może więc zarządzić żaden inny pracownik jednostki, nawet w randze głównego księgowego. Sam spis mogą przeprowadzić inne osoby i odpowiadać za rzetelne przeprowadzenie technicznych czynności spisu z natury. Natomiast kierownik odpowiedzialny jest za inwentaryzację jako całość. Tu warto wskazać również na zapisy stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów odnoszące się do odpowiedzialności kierownika jednostki. Tam wprost zapisano, że „nie może on scedować na inną osobę tej odpowiedzialności. Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, odpowiedzialność za spis z natury zapasów ponoszą wszyscy jego członkowie. Dotyczy to również przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym, o których mowa w art. 11 ust. 2 u.r.”.
Kierownik jednostki może oczywiście na mocy zarządzenia wewnętrznego decydować o roli głównego księgowego i podległego mu personelu w wykonywaniu zadań inwentaryzacyjnych. W stanowisku KSR jest wskazówka, że ze względu na to, iż inwentaryzacja drogą spisu z natury jest elementem rachunkowości, a jej terminowe i właściwe przeprowadzenie warunkuje rzetelność i kompletność ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego, zadaniem księgowego jest wspomaganie kierownika jednostki w sprawach dotyczących inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury. Główny księgowy może więc sprawować nadzór nad przeprowadzeniem spisu z natury, rozliczeniem powstałych różnic w toku inwentaryzacji (pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych). To właśnie zwykle do kompetencji głównego księgowego należy przedstawienie kierownikowi jednostki wniosków w sprawie m.in. powołania przewodniczącego bądź całego składu komisji inwentaryzacyjnej, a także innych niezbędnych organów (np. rzeczoznawców do oceny przydatności zapasów, do określania stopnia winy osób odpowiedzialnych). Ponadto główny księgowy może przygotowywać projekty instrukcji inwentaryzacyjnej i zarządzeń wewnętrznych w sprawie inwentaryzacji. Jemu także zazwyczaj powierza się sprawowanie ogólnego nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji. Co ważne, zwykle dopiero po zaopiniowaniu przez głównego księgowego kierownik jednostki rozpatruje i zatwierdza (lub nie) wnioski komisji inwentaryzacyjnej w sprawie sposobu rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.