Zamawiający publiczny powinien ustalić, na jaki okres chce zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i obliczyć wartość zamówienia dla tego okresu. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progu unijnego, do umowy o zarządzanie PPK nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Przepisy ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”) mają zastosowanie do umów o zarządzanie PPK tylko wtedy, gdy wartość zamówienia jest co najmniej równa progom unijnym, o których mowa w art. 3 ust. 1 PZP. Wynika to z art. 7 ust. 2a ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W przepisie tym mowa jest także o umowach o prowadzenie PPK. W wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych wskazano jednak, że umowa o prowadzenie PPK - zawierana przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej - nie ma cech zamówienia publicznego.

Ważne

Od 1 stycznia 2024 r., w przypadku zamówień na zarządzanie PPK udzielanych przez:

innych zamawiających publicznych - próg unijny wynosi 221 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 024 799 zł.

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK

Podstawę ustalenia wartości zamówienia na usługi powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie ustala się zgodnie z art. 35 ust. 1 PZP. Jednocześnie, zgodnie z art. 35 ust. 4 pkt 1 PZP, jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. Podstawą do ustalenia wartości zamówienia na zarządzanie PPK są wszystkie składowe wynagrodzenia wykonawcy za świadczenie usług zarządzania PPK.

W art. 49 ustawy o PPK przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK, może wynosić maksymalnie 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Ponadto, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK, podmiot zarządzający PPK może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości do 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Łącznie jest to stawka 0,6%. Należy jednak pamiętać, że szacunkowa wartość zamówienia na zarządzanie PPK to wysokość wynagrodzenia pobieranego przez podmiot zarządzający PPK, a nie wartość aktywów funduszu.

Wskaźnik ten (0,6%) - wraz z danymi dotyczącymi uczestników PPK u danego zamawiającego, a w szczególności ich liczbą i prognozowanymi wpłatami do PPK przez określony umową okres - stanowi podstawę do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na zarządzanie PPK.

Okres, na jaki ma zostać zawarta umowa

Po określeniu podstawy ustalenia wartości zamówienia na zarządzanie PPK (zgodnie z art. 35 ust. 1 PZP, jest to łączna wartość tych zamówień z 12 miesięcy), należy pomnożyć tę podstawę przez okres, na jaki zamawiający chce zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Przykładowo, przy zamiarze zawarcia umowy o zarządzanie PPK na 4 lata, będzie to wartość wynagrodzenia wykonawcy za zarządzanie PPK za 12 miesięcy x 4. Należy jednak pamiętać, że zamawiający, który chce zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony, ustala wartość tego zamówienia zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 PZP. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest - w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony - miesięczna wartość wynagrodzenia wykonawcy za zarządzanie PPK (średnia z 12 miesięcy) x 48.

Przykład

Jednostka sektora finansów publicznych rozważała zawarcie umowy o zarządzanie PPK na 4 lata, w związku z czym obliczyła wartość zamówienia dla tego okresu. Okazało się, że wartość zamówienia jest mniejsza od progu unijnego, w związku z czym do tej umowy nie stosuje się przepisów PZP. Takie ustalenie nie oznacza jednak, że zamawiający może zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony. Jeżeli chce zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony, musi obliczyć wartość zamówienia w sposób właściwy dla umowy na czas nieoznaczony, a jeżeli tak ustalona wartość zamówienia nie będzie mniejsza od progu unijnego, zawarcie umowy o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony nie będzie dopuszczalne (por. art. 434 i art. 435 PZP).

Ważne

Umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta na czas nieoznaczony tylko wtedy, gdy nie stosuje się do niej przepisów PZP. Umowa o prowadzenie PPK zawsze zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),
  • ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
  • obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2023 r. poz. 1344).
Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK