Od 2 do 17 listopada do godz. 10 przedsiębiorcy, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak: kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty albo utrata wykwalifikowanych pracowników, mogą składać wnioski o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otrzymane środki będą mogli przeznaczyć na udział w różnego rodzaju szkoleniach z zarządzania przedsiębiorstwem. Ma im to pomóc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych występujących w firmie i umożliwić uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania im w przyszłości. Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli również rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe, jeśli takie potrzeby zostaną stwierdzone na etapie opracowania diagnozy potrzeb firmy w procesie wychodzenia z kryzysu.

Wniosek o dofinansowanie projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), należy złożyć za pomocą aplikacji SOWA EFS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejski Fundusz Społeczny Plus), która jest dostępna na stronie internetowej https://sowa2021.efs.gov.pl.

Uwaga! Działania objęte projektem nie są kierowane do firm, które nie rokują wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Kto możne składać wnioski

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • przedsiębiorcy (zarówno samozatrudnieni, jak i przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy delegują do projektu swoich pracowników); chodzi o tych, którzy aktywnie wykonują swoją działalność gospodarczą, zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu, i znajdują się w okresowych trudnościach;
  • organizacje działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
  • podmioty angażujące się w działania związane z zatrudnieniem, rozwijaniem kapitału ludzkiego lub ze zdolnością dostosowawczą przedsiębiorców;
  • partnerzy społeczni i gospodarczy;
  • reprezentatywne organizacje pracodawców oraz związkowe;
  • podmioty wymienione w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;
  • stowarzyszenia, w których uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego.

Warto zaznaczyć, że wnioski można składać we współpracy z partnerami, którzy wniosą do projektu swoje zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Poziom wsparcia

Całkowity budżet projektu to 66 mln zł, a koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 13 196 526 zł. Przy tym maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 100 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (do tych zalicza się koszty m.in. rekrutacji potencjalnych odbiorców wsparcia, usług doradczych lub szkoleniowych czy zakupu albo amortyzacji środków trwałych). Wsparcie udzielane przedsiębiorcom lub ich pracownikom obejmuje:

  • pokrycie kosztów przeprowadzenia diagnozy (przed rozpoczęciem udziału w projekcie, osoba lub podmiot ubiegający się o wsparcie musi wypełnić autodiagnozę, dostępną online na stronie internetowej PARP),
  • zwrot kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem Biura Usług Rozwojowych.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy, przy czym projekt musi się rozpocząć nie później niż 1 lipca 2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl.

PARP, po przeprowadzeniu analizy kart oceny i obliczeniu liczby przyznanych projektom punktów, podejmie decyzję o rozstrzygnięciu konkursu. W przypadku jednakowej liczby punktów kryterium rozstrzygającym o ostatecznej kolejności projektów na liście będzie punktacja uzyskana w kryteriach merytorycznych w następującej kolejności:

1) „Trafność doboru i spójność zadań i wskaźników”,

2) „Adekwatność doboru grupy docelowej”,

3) „Prawidłowość budżetu projektu”,

4) „Adekwatność potencjału społecznego Wnioskodawcy i partnerów”.

W przypadku gdy kryteria z pkt 1‒4 nie rozstrzygną, który projekt jest rekomendowany do dofinansowania w konkursie, lub projekty otrzymają maksymalną liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie kolejność złożenia wniosków o dofinansowanie w systemie SOWA EFS. ©℗