W praktyce wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często zbywają posiadane udziały, sprzedając je lub dokonując darowizny. Jaka forma prawna powinna zostać dochowana, żeby zarówno sprzedaż, jak i darowizna udziałów miały moc obowiązującą? Odpowiada Agata Okorowska radca prawny, Kancelaria Prawna Law-Taxes.pl

Agata Okorowska radca prawny, Kancelaria Prawna Law-Taxes.pl / Materiały prasowe

Sprzedaż udziałów została jednoznacznie uregulowana w art. 180 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Zgodnie z tym przepisem takie zbycie wymaga formy pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.

Natomiast forma prawna darowizny może budzić wątpliwości. Otóż art. 890 kodeksu cywilnego wymaga, żeby oświadczenie darczyńcy miało formę aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy również będzie ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione. Zatem forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi powinna być wystarczająca dla darowizny udziałów. Należy tylko wykazać ich przekazanie obdarowanemu. Problem polega na tym, że udziały w spółce z o.o. nie mają formy materialnej (nie można ich wręczyć).

Należy zatem zatroszczyć się o jednoznaczne ustalenie daty przejścia własności udziałów na obdarowanego. Przed zawarciem umowy darowizny konieczne jest też zweryfikowanie umowy spółki. Jej treść może przewidywać ograniczenia w zbywaniu udziałów, prawo pierwszeństwa bądź pierwokupu udziałów przez pozostałych wspólników, a w szczególności konieczność uzyskania zgody któregoś z organów spółki.

Co ważne, nawet jeśli umowa nie zawiera żadnych regulacji w tym zakresie, to zastosowanie będą miały przepisy k.s.h., co oznacza, że zgody na zbycie musi udzielić zarząd spółki. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że zbycie udziałów bez uzyskania stosownych zgód będzie obarczone nieważnością. Nawet późniejsze wyrażenie zgody organów spółki na zbycie udziałów nie spowoduje, że dana umowa stanie się ważna.

Zatem strony umowy powinny zadbać o precyzyjne określenie w niej momentu przejścia własności udziałów na obdarowanego. Ponadto muszą zawiadomić spółkę o przejściu własności udziałów. Zawiadomienia może dokonać zarówno darczyńca, jak i obdarowany, przekazując spółce jeden egzemplarz umowy. ©℗

Not. KT