W ostatnich tygodniach PARP, NCBiR oraz BGK uruchomiły kilka istotnych dla przedsiębiorców konkursów z programów krajowych na lata 2021–2027. Dziś przedstawiamy ogłoszone właśnie nabory adresowane do przedsiębiorców z dedykowanego dla firm programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który jest następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na co można uzyskać wsparcie w trwających i rozpoczynanych w najbliższym czasie konkursach?

NA OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW I USŁUG

Trwa już nabór wniosków o dotacje w ramach kredytu technologicznego. To kontynuacja programu dotacyjnego BGK przeznaczonego dla firm zamierzających wdrożyć innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpocząć produkcję towarów lub świadczenie usług, które są nowe lub znacząco ulepszone. Co istotne, istnieje możliwość umorzenia nawet 70 proc. kapitału kredytu.

Nazwa naboru: Kredyt technologiczny, Działanie 2.32 (CP1), Priorytet 2 „Środowisko sprzyjające innowacjom”, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Numer naboru: FENG.02.32-IP.03-001/23

Dla kogo: Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie RP i mają zdolność kredytową.

Na co: Na wdrażanie nowych technologii i uruchamianie na ich podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. To – jak przyznaje BGK – nowa, lekko odświeżona edycja dotacyjnej formy wsparcia, którą przedsiębiorcy znają z poprzednich perspektyw finansowych unijnych funduszy. – Staraliśmy się, żeby zmiany w zasadach finansowania były kosmetyczne – mówi Krzysztof Hoffman, dyrektor Biura Instytucji Pośredniczącej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kosztami kwalifikowanymi mogą być m.in. wydatki na zakup maszyn i urządzeń, budowę budynków i budowli, nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), nabycie robót i materiałów budowlanych – pod warunkiem że są one niezbędne do wdrożenia nowych technologii. Co ciekawe, nowe technologie mogą być zarówno opracowane przez przedsiębiorcę, jak i zakupione od zewnętrznego podmiotu. Przykładowo w poprzednich edycjach konkursu dofinansowanie zdobyli przedsiębiorca z branży medycznej, który planował uruchomić produkcję komponentów stosowanych przy regeneracji kości, a także producent innowacyjnych w działaniu bionawozów, dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych.

Podstawowe zasady: Najpierw przedsiębiorca musi wybrać bank, który udziela kredytu technologicznego (lista instytucji kredytujących jest dostępna na stronie internetowej BGK: www.bgk.pl). W kolejnym kroku, po potwierdzeniu zdolności kredytowej, przedsiębiorca może złożyć wniosek o dofinansowanie do BGK.

– Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy z wnioskiem o dofinansowanie do BGK jest posiadanie promesy kredytu technologicznego wystawionej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu najpóźniej w dniu złożenia wniosku lub warunkowej umowy kredytu technologicznego zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK – mówi Krzysztof Hoffman.

Przyznanie dotacji będzie uzależnione od oceny projektu. – Szanse na dofinansowanie rosną wraz ze wzrostem innowacyjności wdrażanej technologii oraz nowości i potencjału rynkowego produktu lub usługi, które dzięki niej powstaną – podkreśla Anna Czyż, rzecznik prasowy BGK.

Projekty są oceniane przez panel ekspertów. Na rozpatrzenie wniosku BGK daje sobie 100 dni. Jeśli wyłoniony beneficjent prawidłowo zrealizuje projekt, BGK spłaci część kredytu, wypłacając premię technologiczną. Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku wcześniejszego rozpoczęcia realizacji projektu wszystkie wydatki będą uznane za niekwalifikowane.

Wysokość wsparcia: Dofinansowanie wyniesie od 25 proc. do 70 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji – obowiązuje Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2021–2027. Przykładowo, najwyższa stopa dofinansowania jest w województwach Polski Wschodniej – dla małych firm może sięgnąć nawet 70 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla średnich – 60 proc. Ale dla porównania Warszawa i jej dziewięć ościennych powiatów zgodnie z tą mapą nie mogą z takiego dofinansowania skorzystać.

Budżet naboru: 578 mln zł.

Instytucja organizująca: BGK.

Terminy i miejsce składania wniosków: Nabór rozpoczął się 23 marca, potrwa do 31 maja 2023 r. do godz. 16. Wnioski należy składać w BGK w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków (https://lsi.bgk.pl/login).

▶Więcej informacji: www.bgk.pl

na zwiększenie zdolności badawczych i rozwojowych

Trwają nabory w ramach ścieżki SMART – to jedna z ciekawszych funduszowych propozycji dla firm. Wsparcie znajdą tu przedsiębiorcy zainteresowani zwiększeniem swoich zdolności badawczych i innowacyjnych. Dodatkowo mogą również uzyskać dofinansowanie na cyfryzację, infrastrukturę badawczo–rozwojową, zwiększenie kompetencji pracowników, zielone inwestycje czy rozwój na rynkach zagranicznych.

Nazwa konkursu i program: „Ścieżka SMART”, Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), numer naboru: FENG.01.01-IP.01-001/23 (nabór ogłoszony przez NCBiR), FENG.01.01-IP.02-001/23 (nabór prowadzony przez PARP).

Dla kogo: Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (PARP) oraz dla dużych przedsiębiorców (NCBiR), prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na jakie cele: Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw. Ciekawą cechą ścieżki Smart jest możliwość kształtowania pożądanego wsparcia przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może wybrać sobie, na jakie cele potrzebuje pomocy – spośród dostępnych modułów, tj.:

  • B+R (obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców),
  • wdrożenie innowacji (obowiązkowy dla MŚP, jeśli nie zdecydują się realizować B+R),
  • cyfryzacja,
  • infrastruktura B+R,
  • zwiększenie kompetencji pracowników,
  • zazielenianie przedsiębiorstw,
  • internacjonalizacja przedsiębiorstw (możliwy tylko dla MŚP).

Maksymalnie program, o dofinansowanie którego wnioskuje przedsiębiorca, może się składać z siedmiu różnych modułów. Przy czym w przypadku dużych firm obligatoryjna jest realizacja modułu B+R (badawczo-rozwojowego), pozostałe moduły przedsiębiorstwo ma prawo realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Z kolei w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Przedsiębiorca może zatem wybrać, czy chce np. w jednym wniosku aplikować wyłącznie o pieniądze na projekty badawcze, czy jednak chce dodatkowo zyskać fundusze na dalszy rozwój opracowanej innowacji, w tym także na takie cele jak promocja wyrobów za granicą, czy rejestracja znaków towarowych. Moduły mogą być realizowane kolejno po sobie lub równolegle.

Forma i wysokość wsparcia: Od 10 proc. do 80 proc. wydatków kwalifikowanych, w zależności od rodzaju wydatku. Dla większości modułów wsparcie będzie miało formę dotacji bezzwrotnej. Jedynie w module „wdrożenie innowacji” dotacja będzie częściowo zwrotna po realizacji efektów wdrożenia (np. po wygenerowaniu przychodów z inwestycji). Dopuszczalny jest zakup maszyn i urządzeń, nieruchomości, sfinansowanie prac badawczych wraz z kosztami personelu i infrastruktury badawczej, wydatki na ochronę własności przemysłowej, promocję za granicą itp.

Budżet konkursów: dla MŚP: I nabór: 4,45 mld zł, II nabór – 890 mln zł. Dla dużych firm w każdym z dwóch naborów zaplanowano po ok. 667 mln zł.

Terminy naborów: I nabór zarówno w PARP, jak i NCBiR rozpoczął się 21 lutego i potrwa do 12 kwietnia br. Wnioski można składać elektronicznie w generatorach wniosków w NCBiR (lsi2.ncbr.gov.pl/logowanie) i PARP (lsi.parp.gov.pl/auth). Natomiast 30 marca mają być ogłoszone kolejne nabory. W obu instytucjach II nabór rozpocznie się 13 kwietnia i potrwa do 15 czerwca 2023 r.

Więcej informacji: www.feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart, www.gov.pl/web/ncbr/sciezka-smart-nabor-feng0101-ip01-00123

na projekty sprzyjające innowacjom ważnym dla całej ue

W połowie marca rozpoczął się nabór w programie IPCEI. Umożliwia on przedsiębiorcom pozyskanie dofinansowania na projekty IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest), czyli stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej UE i wpisujące się we wspólne europejskie cele.

Nazwa konkursu: IPCEI, Działanie 2.10, Priorytet II „Środowisko sprzyjające innowacjom”, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Dla kogo: Mikro, małe i średnie oraz duże firmy.

Na co: Dofinansowanie mogą otrzymać projekty IPCEI (Important Project of Common European Interest) stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Projekt musi wpisywać się w zakres tematyczny „IPCEI EuBatIn – European Battery Innovation” oraz w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Zgodnie z założeniami mechanizmu IPCEI projekty powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko oraz przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Wysokość wsparcia: Nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy określonej w decyzji Komisji Europejskiej, obliczonej w złotych na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie.

Budżet konkursu: 593 mln zł.

Instytucja organizująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Termin naboru: Rozpoczął się 15 marca 2023 r., zakończenie planowane jest 14 kwietnia 2023 r. o godz. 16. Wniosek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego (lsi2.ncbr.gov.pl).

▶Więcej informacji: www.ncbir.gov.pl

na technologie wodorowe

Na wsparcie mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy realizują projekty z obszaru technologii wodorowych. Nabór rozpocząć się już w połowie marca.

Nazwa konkursu, program: IPCEI wodorowy, Działanie 3.3, Priorytet III „Zazielenienie przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Dla kogo: Mikro, małe i średnie oraz duże firmy

Na co: Na projekty z obszaru niskoemisyjnego wodoru produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej. Przykładowo dofinansowanie mają szansę uzyskać przedsięwzięcia z zakresu m.in. produkcji, magazynowania, transportu i dystrybucji wodoru, produkcji ogniw paliwowych oraz z zakresu zastosowania tej technologii m.in. w sektorze mobilności.

Każdy z projektów musi obejmować dwa etapy: działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle. Projekty mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów), ale nie mogą dotyczyć produkcji masowej ani działalności komercyjnej.

Wysokość wsparcia: Nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy określonej w decyzji Komisji Europejskiej, obliczonej w złotych na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie.

Budżet konkursu: 741 mln zł.

Instytucja organizująca: NCBR.

Terminy naboru wniosków: Nabór rozpoczął się 15 marca 2023 r., zakończenie planowane jest 14 kwietnia 2023 r. o godz. 16. Wniosek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego (lsi2.ncbr.gov.pl).

Więcej informacji:www.ncbir.gov.pl, www.gov.pl/web/ncbr/ipcei-wodorowy©℗

Gdzie poszukujący dofinansowania mogą uzyskać pomoc i informacje?

Informacji o dostępnych funduszach europejskich można szukać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ich pracownicy pomogą znaleźć odpowiednie konkursy. – Eksperci wyjaśnią, jak wygląda cała droga starania się o wsparcie, tj. jakie dokumenty należy przygotować, jak samemu poprawnie wypełnić wniosek, z kim i kiedy się kontaktować oraz jakie są zasady korzystania z pomocy i jak się potem z niej rozliczyć. Punkty PIFE znajdują się w całej Polsce – wyjaśnia departament komunikacji i promocji funduszy europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ich adresy można znaleźć w specjalnej wyszukiwarce: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty#/©℗