Nasza spółka prowadzi dwa niepubliczne przedszkola. W jednym z nich zepsuł się piec, a naprawa jest nieopłacalna. Chcemy zamontować pompę ciepła. Czy możemy ją sfinansować ze środków dotacji, które dostajemy od gminy? Byłby to wydatek na środek trwały, czyli wydatek majątkowy.

Kwestie związane z udzielaniem dotacji na zadania związane z prowadzeniem m.in. przedszkoli reguluje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jak wynika z jej art. 35 ust. 1, dotacje muszą zostać przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Na gruncie tego przepisu dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na: wskazane w tym przepisie wynagrodzenia oraz sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na pokrycie wskazanych w tym przepisie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. A zatem ze środków dotacyjnych mogą być finansowane różnego rodzaju wydatki, w tym co do zasady wydatki bieżące oraz w ograniczonym zakresie wydatki majątkowe.

Konkretne zadania

Jednocześnie ustawodawca wyodrębnił grupę wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego. Z art. 10 ust. 1 pkt 3 prawa oświatowego wynika, że do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Wyszczególnienie tych ostatnich wydatków (o cechach majątkowych) jest o tyle istotne, że do tej kategorii można zakwalifikować m.in. wspomniane w zapytaniu wydatki na zakup nowego źródła ogrzewania w budynku przedszkola czy szkoły. Koncepcja ta ma pośrednio potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 lutego 2018 r. (sygn. akt III SA/Wr 668/17). I choć został on wydany w odmiennym stanie faktyczno-prawnym, w oparciu o uchylony art. 90 ust. 3d w zw. z art. 5 ust. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: u.s.o.), to jednak wskazane tam założenia – dotyczące przeznaczenia dotacji na wydania majątkowe organu prowadzącego – pozostają aktualne także w kontekście przytoczonych wyżej przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W ww. orzeczeniu m.in. wskazano, że: „Sąd nie podziela stanowiska organów odnośnie zakwestionowania części wydatków związanych z wydatkami nazwanymi przez organ inwestycyjnymi. Jak wynika z art. 90 ust. 3d ust. 1 lit. b u.s.o. dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie (art. 5 ust. 7). Artykuł 5 ust. 7 u.s.o. jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 90 ust. 3d u.s.o. Pomimo, że przepis ogólny, jakim jest art. 90 ust. 3d u.s.o., wyłącza uwzględniania przy wykorzystywaniu dotacji wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, to jednak art. 5 ust. 7 pkt 2 dopuszcza w ramach zadań organu prowadzącego placówkę wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Przepis ten dopuszcza zatem wykonywanie zadań inwestycyjnych w zakresie remontów, jednak odnosi się jedynie do obiektu”.

Zadziała analogia

Z przywołanych wyżej fragmentów orzeczenia sądowego, na zasadzie analogii należy więc wnioskować, że przepisy zawarte w art. 10 ust. 1 prawa oświatowego są regulacjami szczególnymi w stosunku do art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – w zakresie, w jakim umożliwiają m.in. pokrywanie wydatków organu prowadzącego szkołę lub placówkę, które dotyczą remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
Podsumowując, istnieją pewne przesłanki umożliwiające pokrycie ze środków pochodzących z dotacji oświatowej kosztów związanych z wymianą niesprawnego pieca na pompę ciepła w budynku przedszkola, o ile ten budynek jest wykorzystywany w realizacji zadań oświatowych. ©℗
Podstawa prawna
• art. 35 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2089)
• art. 10 ust. 1 ustawy 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1082; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2089)
• uchylony art. 90 ust. 3d w zw. z art. 5 ust. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)