Charakter odróżniający należy oceniać w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, z uwzględnieniem sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców – orzekł Sąd Unii Europejskiej.

Sprawa zaczęła się w marcu 2020 r., gdy polski producent żywności gotowej do spożycia – Sushi & Food Factor sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Robakowie – dokonał zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dwóch znaków towarowych dla oznaczeń graficznych. Oba przedstawiały napis „READY 4YOU”, gdzie dwa człony zostały przedzielone dwoma ukośnymi kreskami. Znaki różniły się tylko kolorem tła – jeden umiejscowiono na beżowym tle, drugi zaś na gradiencie koloru czerwonego.
Oznaczenia miały być zarejestrowane w klasach 29, 30 i 43, odnoszących się m.in. do żywności, napojów oraz usług restauracyjnych. Ekspert EUIPO odrzucił jednak oba wniesione zgłoszenia. Stwierdził, że są one pozbawione charakteru odróżniającego. Argumentował, że wyrażenie „ready 4you” będzie tłumaczone przez konsumentów anglojęzycznych jako „gotowy dla ciebie”. Co, zdaniem urzędu, niesie za sobą jedynie promocyjne przesłanie dotyczące cech towarów i usług. Nie wskazuje jednak na konkretne cechy tychże produktów. Z kolei kolory przedstawione na zgłoszonych znakach nie są na tyle nietypowe dla branży, aby nadać tym oznaczeniom charakter odróżniający. Elementy graficzne są zaś zbyt proste, aby odwrócić uwagę konsumenta od promocyjnego przekazu tych znaków.
Spółka zaskarżyła decyzję EUIPO do Sądu UE. Ten jednak potwierdził ustalenia urzędu.
Skarżąca argumentowała, że zgłoszone znaki uzupełniają koncepcję biznesową – konkretniej są częścią rodziny oznaczeń zawierających wspólny element „4you”. Nie biorąc tego faktu pod uwagę, EUIPO – zdaniem przedsiębiorcy – uchybił obowiązkowi uwzględnienia przy rozpatrywaniu sprawy wszystkich istotnych okoliczności fatycznych, zwłaszcza praktyk rynkowych.
Sąd UE nie przyjął tej argumentacji. W uzasadnieniu do wyroku stwierdził, że istnienie tego typu koncepcji nie ma znaczenia przy badaniu bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji. EUIPO miał zatem obowiązek dokonać oceny jedynie charakteru odróżniającego zgłoszonych znaków w świetle ich własnych cech, bez brania pod uwagę innych należących do skarżącej znaków.
Spółka twierdziła również, że skupienie nadmiernej uwagi na słownym elemencie znaków towarowych doprowadziło EUIPO do błędnego wniosku, że oznaczenia miały być traktowane jako slogan lub hasło reklamowe. Sąd UE doszedł jednak do takiej samej konkluzji co urząd. Ocenił, że oznaczenia ograniczają się do zwykłego przekazu marketingowego, nie posiadając przy tym żadnej oryginalności i nie wymagając żadnego wysiłku interpretacyjnego od właściwego kręgu odbiorców. Tę ocenę potęguje mało finezyjna forma graficzna obu zgłoszonych znaków.
Skarga została zatem oddalona, a Sushi & Food Factor obciążone kosztami postępowania.©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 14 września 2022 r. (sprawy połączone T-367/21 i T-432/21) www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia