Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy która ma m.in. zwiększyć ochronę konsumentów korzystających z internetowych platform handlowych - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Projekt, przygotowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych. Chodzi o bardziej skuteczne egzekwowanie oraz unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Zgodnie z projektem, nie będzie również można zawierać umów dotyczących usług finansowych na tzw. pokazach lub podczas wycieczek.

Większa ochrona w sieci

KPRM podała, że najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie dotyczą zwiększenia przejrzystości dla konsumentów kupujących on-line poprzez m.in. wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych, czy walkę z podwójnymi standardami produktów. Wprowadzony ma zostać przepis, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE – podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem – będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

Więcej czasu na odstąpienie od umowy

W projekcie przewidziano również wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

Projekt zakłada ponadto zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Chodzi o spotkanie dla konsumentów zorganizowane w celu promocji, złożenia oferty sprzedaży lub sprzedaży towarów lub usług. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta.

Informowanie o obniżkach cen

KPRM dodała, że doprecyzowane zostaną zasady informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. Jak wyjaśniono, w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać – obok informacji o obniżonej cenie – również informację o najniższej ocenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt