Zdaniem prawniczek ujęte w projekcie ustawy rozwiązania są niezgodne z ogólnymi, minimalnymi wymaganiami ustanowionymi dla systemów ROP w unijnych dyrektywach. A propozycje „głównie o charakterze parapodatkowym, a niekiedy nawet wskazujące na podwójne opodatkowanie podmiotów, budzą także poważne wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami polskimi”, w tym konstytucją.
– Ostatecznie trzeba stwierdzić, że w przypadku, w którym projekt zostałby przyjęty w zaproponowanym kształcie, podmioty prywatne, w związku z niewłaściwą transpozycją dyrektywy ramowej, powinny mieć możliwość wywodzenia swoich uprawnień – wskazują autorki opinii. Jak dodają, „w orzecznictwie unijnym pojawiły się już orzeczenia, gdzie uznanie bezpośredniego skutku dyrektyw doprowadziło w konsekwencji do obowiązku zwrotu niesłusznie pobranych opłat”.