Kończą się pieniądze z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014‒2020, a zatem przedsiębiorcy mają coraz mniej szans na zdobycie dofinansowania w konkursach organizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych.

Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, do 15 sierpnia 2021 r. zakontraktowano już 91 proc. całej dostępnej puli środków z kończącej się perspektywy finansowej. Niemniej jednak wciąż są propozycje, którymi mogą i powinni się zainteresować przedsiębiorcy. Wybraliśmy kilka najciekawszych adresowanych do firm konkursów, realizowanych w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (POIR), Polska Wschodnia (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Przestawiamy te, w których nabory obecnie trwają lub rozpoczną się w ostatnich miesiącach 2021 r.

Przygotowania do konkursów unijnych

Przedsiębiorcy planujący udział w konkursach o fundusze unijne organizowane bezpośrednio przez instytucje UE mogą wziąć udział w konkursie „Granty na Eurogranty”. Jego rolą jest pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, w szczególności z takich programów UE jak Kreatywna Europa, LIFE oraz zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, ogłaszanych w 2021 r., w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Co istotne, można dostać nawet 280 tys. zł dotacji. Pieniądze można przeznaczyć na: usługi doradcze, dzięki którym zostanie przygotowany wniosek o eurogrant; opracowanie studium wykonalności; organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz podróży służbowych); tłumaczenie wniosku.
Nazwa konkursu: „Granty na Eurogranty” (poddziałanie 2.3.6 PO IR).
Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy.
Wysokość wsparcia: maksymalnie 280 060 zł. Możliwe jest sfinansowanie do 100 proc. wydatków kwalifikowanych. Wkład własny nie jest wymagany.
Budżet konkursu: 5 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home.
Terminy naboru wniosków: runda III – od 3 sierpnia do 30 września 2021 r., runda IV – od 1 października do 30 listopada, runda V od 1 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r.

Zachęta dla zagranicznych start-upów

Celem programu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce, m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju działalności. Start-upy mogą zgłaszać się do programu za pośrednictwem operatorów (akceleratorów), wyspecjalizowanych w różnych branżach, zlokalizowanych w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie. Każdy akcelerator przeprowadzi co najmniej dwie rundy programu.
Nazwa konkursu: „Poland Prize” (działanie 2.5 Programy akceleracyjne, POIR).
Dla kogo: osoby z zagranicy zainteresowane rozpoczęciem działalności w Polsce.
Maksymalna wysokość wsparcia: w pierwszej rundzie – 50 tys. zł, w drugiej – 250 tys. zł.
Budżet: 60 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: rekrutacja do programu odbywa się za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach internetowych operatorów. Ich listę można znaleźć na stronie PARP: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/poland-prize#programy.
Termin naboru wniosków: do 30 września 2021 r.

Inkubator pomysłów

Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł, a nie bardzo wiedzą, jak go rozwinąć – mogą skorzystać z pomocy tzw. platform startowych. Platformy uruchomiono pierwotnie w dziewięciu miastach Polski Wschodniej, obecnie niektóre z nich już zakończyły nabory, ale działają jeszcze te w Białymstoku, Ełku, Lublinie, Łomży, Olsztynie i Puławach. Oferują pomoc ekspertów w opracowaniu rentownego modelu biznesowego, stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia, warsztaty i szkolenia, obsługę księgową, podatkową i prawną, pomoc w zaprojektowaniu elementów identyfikacji korporacyjnej, zapewniają powierzchnię biurową. Po zgłoszeniu pomysłu do platformy menedżer przygotuje szczegółowy plan inkubacji start-upu.
Uwaga! Po realizacji planu inkubacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji danej platformy można starać się o 1 mln zł na rozwój biznesu w ramach konkursu organizowanego przez PARP.
Nazwa konkursu: „Platformy Startowe” (poddziałanie 1.1.1 POPW).
Dla kogo: osoby zainteresowane założeniem własnej firmy na terenie Polski wschodniej.
Wysokość wsparcia: platformy nie przekazują pieniędzy przedsiębiorcom.
Budżet: platformy dysponują łączną kwotą ok. 108 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie poprzez formularz na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home. Wnioski trafiają do wybranych platform.
Terminy naboru wniosków. Są różne w poszczególnych platformach startowych, np. Unicorn Hub z Lublina przyjmuje wnioski do 30 września 2021 r., Wschodni Akcelerator Biznesu w Puławach oraz Hub of Talents w Białymstoku i Łomży – do 31 października 2021 r., a Startup Heroes w Olsztynie i Ełku – do 31 stycznia 2022 r.
Informacje: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe.

Wsparcie młodych przedsiębiorców w rozwoju

Firmy, które wcześniej korzystały z powodzeniem z konkursu „Platformy Startowe” i są gotowe do wejścia na rynek z przygotowanym produktem, mogą zdobyć pieniądze na dalszy rozwój. Warunkiem jest zakończenie etapu inkubacji w platformach startowych. Dofinansowanie można wykorzystać m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenie personelu, zakup środków trwałych, surowców lub materiałów, promocję.
Nazwa konkursu: „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” (poddziałanie 1.1.2 POPW).
Maksymalna wartość dotacji: 1 mln zł (do 85 proc. projektu, wymagany jest wkład własny 15 proc.).
Budżet konkursu: 390 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP i wyłonione przez nią platformy inkubacyjne.
Gdzie złożyć wniosek: formularz na stronie PARP (https://lsi1420.parp.gov.pl/home).
Terminy naboru wniosków: do 30 grudnia 2021 r.
Informacje: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej.

Wsparcie wzornictwa przemysłowego

Jeszcze przez kilka dni można składać wnioski w II etapie konkursu dla firm z makroregionu Polski wschodniej, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez wprowadzenie zmian w zakresie wzornictwa przemysłowego. Przy czym o dotację mogą starać się firmy, które wcześniej wzięły udział w I etapie i pomyślnie go zakończyły. Pieniądze można przeznaczyć na realizację strategii wypracowanej we wcześniejszym etapie.
Nazwa konkursu: „Wzór na konkurencję (II etap)” (działanie 1.4 POPW).
Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; które zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy, w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 osób, osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku, prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu.
Maksymalna wysokość wsparcia: 3 mln zł.
Budżet: 300 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: generator wniosków PARP: https://lsi1420.parp.gov.pl/home.
Termin naboru wniosków: do 31 sierpnia 2021 r.
Informacje: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej.

Zdobycie nowych rynków eksportowych

W 2021 r. ogłoszony będzie jeszcze jeden konkurs w ramach działania 1.2 POPW „Intenacjonalizacja MSP”, który umożliwia uzyskanie dofinansowania firmom z Polski wschodniej na rozwój działań eksportowych. Potwierdzono to w ostatniej aktualizacji harmonogramu naboru wniosków do POPW z 13 sierpnia 2021 r. Pieniądze można przeznaczyć np. na opracowanie zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MSP; usługi doradcze związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego; zakup innych usług (np. szkoleń, tłumaczeń, wytworzenia materiałów reklamowych), świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne; udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych; nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych).
Nazwa konkursu: „Internacjonalizacja MSP” (działanie 1.2, POPW).
Dla kogo: dla mikro, małych i średnich firm z makroregionu Polski wschodniej. zlokalizowanych na terenie jednego z pięciu województw Polski wschodniej, które inicjują działalność eksportową na wybranym rynku/rynkach (na którym wcześniej nie byli obecni).
Maksymalna wysokość wsparcia: 800 tys. zł, dofinansowanie do 85 proc. kosztów.
Budżet konkursu: 50 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: formularz będzie można złożyć na stronie PARP.
Terminy: planowane ogłoszenie konkursu: 15 września 2021 r., nabór wniosków: 18 października 2021 r. – 22 grudnia 2021 r.
Informacje: papr.gov.pl.

Zwiększanie dostępności

Firmy prowadzące działalność mającą na celu przybliżanie technologii i usług dla osób z niepełnosprawnością i ograniczeniami funkcjonalnymi mogą skorzystać z oferty szkoleń, które pozwalają podnieść kompetencje ich pracowników. Finansowane są one ze środków POWER. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie ci przedsiębiorcy, których działalność jest związana z:
  • produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi; chodzi np. o sprzęt komputerowy wraz z systemami operacyjnymi, terminale płatnicze (urządzenia oraz oprogramowanie), interaktywne terminale samoobsługowe, konsumenckie urządzenia wykorzystywane w dostępie do usług łączności elektronicznej, konsumenckie urządzenia do korzystania z audiowizualnych usług medialnych, czytniki książek elektronicznych;
  • projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi; chodzi np. o usługi łączności elektronicznej (w tym zgłoszenia alarmowe), usługi dostępu do audiowizualnych usług medialnych, usługi cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, usługi bankowości detalicznej, e-książki i ich oprogramowanie, handel elektroniczny.
Program realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów. W każdym z nich szkolenia i doradztwo oferuje operator wyłoniony przez PARP w pierwszym etapie konkursu. Każdy z nich przygotował osobną ofertę, która dostosowywana jest do potrzeb danego przedsiębiorcy.
Nazwa konkursu: „Dostępność szansą na rozwój 2 – oferta dla przedsiębiorców” (działanie 2.21: Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne, POWER).
Dla kogo: mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy.
Maksymalna wysokość wsparcia: pomoc ma postać szkoleń i usług doradczych.
Budżet: 11 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: Do odpowiedniego operatora:
‒ makroregion nr 1 (woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) – Grupa ODiTK-Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia (www.oditk.pl);
‒ makroregion 2 (woj. lubelskie i mazowieckie) ‒ HRP Group sp. z o.o. (www.hrp.com.pl);
‒ makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) ‒ Utilitia sp. z o.o. (utilitia.pl);
‒ makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie, śląskie) ‒ Certes sp. z o.o. (www.szkolenia.certes.pl);
‒ makroregion 5 (woj. dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie) ‒ DGA SA (www.dostepnydesign.pl).
Terminy naborów: do 30 września br. (wyjątkowo w woj. lubelskim i mazowieckim – do 31 października br.).
Informacje: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow.

Szkolenie menedżerów

Przedsiębiorcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoich menedżerów, mogą skorzystać z oferty dofinansowania do szkoleń w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Wsparcie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe, które pozwolą:
  • zdiagnozować: potrzeby mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa, luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego;
  • przeszkolić menedżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym właścicieli, pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
Nazwa konkursu: „Akademia menadżera MSP – oferta dla przedsiębiorców” (działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, POWER).
Dla kogo: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Maksymalna wysokość wsparcia: do 80 proc. wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20 proc. firma musi wyłożyć z własnych środków. Kwota, jaką może otrzymać przedsiębiorstwo, jest uzależniona od jego wielkości i makroregionu.
Budżet: 67 mln zł.
Instytucja organizująca: PARP.
Gdzie złożyć wniosek: Wsparcie można uzyskać poprzez operatorów:
‒ makroregion 1 (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie) – ProcessTeam Sp. z o.o. (www.processteam.pl);
‒ makroregion 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) – Krajowa Izba Gospodarcza (www.kig.pl);
‒ makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (www.opiwpr. org.pl);
‒ makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie i śląskie) – Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa (ww. www.izba.lodz.pl);
‒ makroregion 5 (woj. wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie) – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (http://zdz. poznan.pl).
Terminy naboru wniosków: do 28 maja 2022 r.
Informacje: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
Oprac. Joanna Pieńczykowska
Fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.