Zagadnienia wyjaśniają Karol Kamiński, radca prawny w KDKH i Katarzyna Wyzgał, adwokat w KDKH
Jej art. 462 ust. 1 zachował tę samą treść co art. 36a ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.): „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. Oznacza to również, że aktualny pozostał problem zdefiniowania, co dokładnie należy rozumieć przez „powierzenie wykonania części zamówienia”. Dotychczasowe orzecznictwo było niejednolite w kwestii tego, czy powierzenie realizacji części zamówienia umożliwia zlecenie podwykonawstwa również całości przedmiotu zamówienia. Inną okolicznością sporną było określenie, co wchodzi w zakres podwykonawstwa, na ile czynności zarządzania projektem stanowią realizację zamówienia i czy w takim przypadku mamy do czynienia z wykonywaniem jego części.