Rozszerzenie listy działalności wspieranych z Tarczy Finansowej 2.0 m.in. o naukę języków obcych, kluby sportowe czy sprzedaż hurtową odzieży i obuwia oraz projekt noweli ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 - to niektóre z punktów wtorkowego posiedzenia rządu.

Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

W projekcie noweli uchwały ws Tarczy Finansowej 2.0 rekomenduje się, by program pomocowy rozszerzyć o kolejne działalności gospodarcze - zgodnie z kodami PKD. Po zmianie uchwały mają to być: sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), nauka języków obcych (85.59.A), działalność klubów sportowych (93.12.Z) oraz pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).

Wartość pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej 2.0 to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Dla małych i średnich firm spadek obrotów określono na minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Subwencja może wynieść 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

Ministrowie omówią we wtorek także m.in. projekt nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., który zakłada wydłużenie w związku z pandemią trwania Narodowego Spisu Powszechnego 2021 o trzy miesiące, czyli do 30 września 2021 r.

Zgodnie z ustawą o NSP, dane od osób fizycznych będą zbierane przede wszystkim tzw. metodą obowiązkowego samospisu internetowego, która polega na udzieleniu odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS. Jeżeli osoby fizyczne nie będą mogły dokonać samospisu internetowego, dane od nich będą zbierane metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego

Narodowy spis powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, organom rządowym, instytucjom naukowym i badawczym czy ośrodkom analitycznym pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju. Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika też z międzynarodowych zobowiązań Polski, m.in. przepisów UE.

Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań zostaną objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji Prawa oświatowego, który zakłada wprowadzenie systemu monitorowania karier edukacyjno-zawodowych absolwentów.

Zgodnie z projektem monitoring karier edukacyjno-zawodowych absolwentów będzie prowadzony na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

Dane te będzie zbierał minister edukacji i nauki, który następnie przekaże je Instytutowi Badań Edukacyjnych do opracowania. Opracowane dane z monitoringu IBE ma przekazać z powrotem ministrowi.

Rząd zajmie się m.in. projektem noweli ustawy o transporcie kolejowym, który dostosowuje przepisy krajowe do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym oraz stosowania zasad dotyczących systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych.

Ministrowie mają też rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r. przedstawiony przez ministra klimatu i środowiska.