PRZYKŁAD
Adam K., przewidując, że pracodawca chce go ukarać, nie przyszedł do pracy i przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę.
W przypadku nieobecności pracownika w zakładzie pracy termin 2 tygodni na ukaranie pracownika wyjątkowo zaczyna biec nie od uzyskania przez pracodawcę informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego, ale od stawienia się pracownika w pracy.
Gdyby jednak nieobecność Adama K. trwała dłużej niż trzy miesiące od naruszenia obowiązku, ukaranie nie będzie możliwe. Termin 3-miesięczny liczony jest zawsze od popełnienia przekroczenia.


Jest to sankcja za naruszenie przez pracownika, ogólnie mówiąc, porządku pracy. Pracodawca może stosować tylko następujące kary porządkowe – upomnienie, naganę i karę pieniężną za przewinienia wymienione w tabeli. Jeśli zastosuje inną karę niż wymienione, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny. Pracodawca nie ma obowiązku stosowania stopniowania kar porządkowych. Pracownik może zatem być od razu ukarany naganą, mimo że wcześniej nie był karany. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Pracodawca, nakładając kary porządkowe, musi przestrzegać określonych w kodeksie pracy zasad:

  • - przed nałożeniem kary należy wysłuchać pracownika,
  • - nie można nałożyć kary po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia,
  • - o zastosowanej karze trzeba zawiadomić pracownika na piśmie.

Kary porządkowe
Kary Naruszone obowiązki pracownicze Rodzaj kary
Upomnienie, nagana i porządku w procesie pracy, przepisów Nieprzestrzeganie ustalonej organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy Niemajątkowe
Pieniężna Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pożywanie alkoholu w czasie pracy Majątkowa; kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika; kary pieniężne za przekroczenia popełnione w okresie, za który pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia, nie mogą przewyższać łącznie dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczek pieniężnychRADZIMY
Jeśli uważasz, że pracodawca zastosował karę naruszając przepisy, możesz się bronić. W ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieś sprzeciw, a gdy to nie przyniesie zamierzonego skutku, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu – pozew do sądu pracy o uchylenie kary. Choć do złożenia sprzeciwu od ukarania nie jest wymagana forma pisemna, warto ją zastosować. W ten sposób łatwiej udowodnić, że wniesienie sprzeciwu nastąpiło w wymaganym terminie.

Monika Bugaj-Wojciechowska

Podstawa prawna

  • - Art. 108–113 i 281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).