Konsulting (łac. consulo – sulere – sului – sultum – naradzać się, znaleźć radę, szukać rady, konsultować) słowo wprost przejęte z języka angielskiego (consulting) zawierające w swoim znaczeniu udzielanie porad w sprawach związanych z produkcją, wymianą, kupnem i sprzedażą towarów bądź doradztwo techniczne, gospodarcze.

Definicja

Konsulting można zdefiniować jako zawodową działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu usług doradczych przez specjalistów posiadających ekspercką wiedzę w określonej dziedzinie bądź dziedzinach, skierowaną do szeroko pojętych przedsiębiorców, jako pomoc w rozwiązywaniu napotykanych przez nich problemów, w tym również prawnych. W nowoczesnej gospodarce jest usługą posiadającą podstawowe znaczenie dla wszelkich skomplikowanych procesów i działań zarówno w sferze prawnej, gospodarczej, jak i technicznej. Konsulting można ująć również jako formę zawodowego i zarobkowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa w szeroko pojętej sferze prawno-ekonomicznej bądź technicznej przez osoby fizyczne bądź w bardziej skomplikowanych strukturach organizacyjno-prawnych.

Znaczenie konsultingu

Znaczenie konsultingu ujawnia się w związku z wysokim stopniem skomplikowania wielu procesów gospodarczych, co oznacza, iż prowadzenie pewnych rodzajów działalności wymaga stosowania wysoce skomplikowanych procedur bądź działania w wysoce skomplikowanych strukturach. Wymaga to korzystania z pomocy zewnętrznej świadczonej przez podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie.

Podstawa prawna

Konsulting prowadzony jest najczęściej na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej (o świadczenie usług) w oparciu o dane przedstawione przez zlecającego. Wynikiem takiego procesu doradczego są z reguły zalecenia, rady natury specjalistycznej dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta bądź kompleksowe i wielopłaszczyznowe ekspertyzy. Zasadą zapewniającą odpowiedni poziom usług konsultingowych jest profesjonalne przygotowanie podmiotu trudniącego się taką działalnością oraz niezależność formułowania ocen bądź wykonywania czynności doradczych czy też sprawdzających.

Poufne usługi doradcze

Konsulting powinien polegać na świadczeniu specjalistycznych usług doradczych w sposób neutralny, obiektywny z dołożeniem szczególnej dbałości o interes podmiotu zlecającego. Dodatkowo, jako podstawowy obowiązek podmiotu prowadzącego działalność w zakresie konsultingu, należy wskazać zobowiązanie do dochowania poufności wynikające z charakteru świadczonej usługi oraz częstokroć z wagi danych przekazywanych przez zlecającego.

Andrzej Marcin Kus