statystyki

Prawo

postępowanie naprawcze

wróć do działu: Prawo »

Przedsiębiorcy wpisani do KRS

Przedsiębiorcy wpisani do KRS

Postępowanie naprawcze – jest to postępowanie uregulowane przez prawo upadłościowe i naprawcze.

Mogą z niego korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy jeszcze na bieżąco spłacają swoje zobowiązania, ale ich sytuacja ekonomiczna jest tak trudna, że w niedługim czasie ewidentnie staną się niewypłacalni.

Bieżąca spłata zobowiązań

Bieżące wykonywanie zobowiązań przez przedsiębiorcę jest bezwzględnym warunkiem wszczęcia postępowania naprawczego. Z chwilą bowiem, gdy przedsiębiorca zaprzestanie wykonywania swych wymagalnych zobowiązań (choćby w minimalnej części) jest już niewypłacalny. Z chwilą zaś, gdy przedsiębiorca stał się niewypłacalny, powstają podstawy do ogłoszenia upadłości. W związku z tym taki przedsiębiorca obowiązany jest w terminie dwóch tygodni od dnia wystąpienia tej podstawy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wyklucza to możliwość wszczęcia postępowania naprawczego.
Drugim elementem, który musi istnieć, aby podmiot posiadający zdolność naprawczą mógł wszcząć postępowanie naprawcze, jest sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy, w której według rozsądnej oceny jest oczywiste, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny. Można przyjąć, że następuje to wtedy, gdy przychody i posiadane środki pieniężne przedsiębiorcy zamierzającego wszcząć postępowanie naprawcze nie pozwalają spłacić w całości zaciągniętych zobowiązań i gdy termin zaprzestania spłat jest już przewidywalny.

Warunki przeprowadzenia postępowania naprawczego

Warunkiem przeprowadzenia postępowania naprawczego jest przedłożenie przez przedsiębiorcę planu naprawczego, który ma obejmować restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia. Dopiero taki plan może stanowić podstawę zawarcia układu dotyczącego wierzytelności. Sąd będzie uprawniony do kontroli wykonywania całości planu, a gdy przedsiębiorca nie będzie go realizował, sąd będzie mógł uchylić układ. Postępowanie to jednak wymaga od przedsiębiorcy sporego refleksu.

Oświadczenie bowiem o otwarciu postępowania może być złożone jedynie wówczas, kiedy przedsiębiorca przewiduje, że zaprzestanie spłacania swoich zobowiązań i składając oświadczenie nadal je spłaca, a nie w momencie, kiedy brakuje pieniędzy na spłacenie długów i nie widać możliwości ich pozyskania.

Skutki wszczęcia postępowania

Z dniem wszczęcia postępowania naprawczego m.in. zawiesza się spłatę zobowiązań; zawiesza się naliczanie odsetek; nie mogą być wszczynane przeciwko przedsiębiorcy egzekucje i postępowania zabezpieczające, a wszczęte podlegają z mocy prawa zawieszeniu. Dłużnik musi zdawać sobie jednak sprawę, że jeśli nawet sąd nie zakaże wszczęcia postępowania i uzyska efekt w postaci zwolnienia spod egzekucji i z obowiązku niepłacenia odsetek za okres od wszczęcia postępowania naprawczego, to w razie odmowy zatwierdzenia układu przez sąd grozi mu obowiązek płacenia odsetek w podwójnej wysokości.

Do kogo nie mają zastosowania przepisy

Przepisy o postępowaniu naprawczym stosuje się do zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Postępowanie naprawcze nie może być wszczęte w stosunku do przedsiębiorcy:

* który już prowadził postępowanie naprawcze, jeżeli od jego umorzenia nie upłynęły 2 lata;
* który już był objęty układem zawartym w postępowaniu naprawczym albo upadłościowym, jeżeli od wykonania układu nie upłynęło 5 lat;
* przeciw któremu przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku, albo w którym przyjęto układ likwidacyjny, jeżeli od prawomocnego zakończenia postępowania nie upłynęło 5 lat;
* w stosunku do którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości albo umorzono postępowanie upadłościowe z braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli od uprawomocnienia się postępowania nie upłynęło 5 lat.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Z chwilą wejścia w stan niewypłacalności przedsiębiorca traci prawo do prowadzenia postępowania naprawczego.
Mogą z niego korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy jeszcze na bieżąco spłacają swoje zobowiązania, ale ich sytuacja ekonomiczna jest tak trudna, że w niedługim czasie ewidentnie staną się niewypłacalni.

RADZIMY
Decydując się na postępowanie naprawcze, należy dobrze się do niego przygotować i wziąć pod uwagę wszystkie elementy ryzyka. Należy także pamiętać o tym, że jeżeli sąd zakaże wszczęcia postępowania i taka decyzja uprawomocni się, to oznacza to raz na zawsze przekreślenie możliwości wszczynania tego postępowania.

Ewa Bednarek-Wojtal
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty