statystyki

Prawo

inspekcja handlowa

wróć do działu: Prawo »

Inspekcja handlowa

Wyspecjalizowany organ kontroli powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Nadzór nad działaniem Inspekcji sprawuje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kogo kontroluje

Inspekcja może kontrolować przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą pod kątem legalności i rzetelności ich działania, na podstawie odrębnych przepisów odnoszących się do produkcji, handlu i usług. Kontroluje także produkty wprowadzane do obrotu w zakresie zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami – np. normami bezpieczeństwa. Inspektorzy mają prawo sprawdzania produktów znajdujących się w obrocie, a także przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu. Uprawnienie to nie obejmuje jednak kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów i hurtowników oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych. Inspektorzy mogą kontrolować produkty m.in. w zakresie oznakowania i zafałszowań. Ponadto Inspekcja Handlowa kontroluje usługi.

NAPISZ DO...
Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa skr. poczt. 247 tel. (0-22) 826-23-30

Wykaz wojewódzkich inspektoratów i delegatur Inspekcji Handlowej

www.giih.gov.pl

Kogo nie może kontrolować

Dotyczy to banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej, ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej, a także następujących usług: pocztowych i telekomunikacyjnych, pośrednictwa finansowego, informatycznych, naukowo-badawczych, a także usług w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Inspekcja nie może kontrolować przedsiębiorców produkujących paliwa, natomiast uprawnienie to posiada w stosunku do dystrybutorów paliw – np. stacji benzynowych. Ustawa o Inspekcji Handlowej nie ma również zastosowania do przedsiębiorców produkujących energię lub prowadzących hurtowy i detaliczny handel energią, a także przedsiębiorców, którzy działają na terenach zamkniętych, podległych ministrom: spraw wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości.

Zadania pozakontrolne

Na Inspekcji Handlowej ciążą również zadania pozakontrolne - m.in. podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich czy prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

Ewa Usowicz

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. nr 4, poz. 25 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty