statystyki

Prawo

kolegia do spraw wykroczeń

wróć do działu: Prawo »

Kolegia do spraw wykroczeń

Kolegia ds. wykroczeń – do 2001 r. były organem orzekającym w sprawach o wykroczenia, powoływanym przy sądach rejonowych. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, mogły wymierzać kary zasadnicze: areszt do 3 miesięcy, ograniczenie wolności do 3 miesięcy, grzywnę, naganę, a także kary dodatkowe. Członków kolegium ds. wykroczeń wybierała rada gminy spośród osób zamieszkałych na jej terenie. Konstytucja z 1997 r. wprowadziła zasadę, że wymiar sprawiedliwości w RP sprawują sądy, a tym samym kolegia jako organy pozasądowe straciły rację bytu. Jednak – także w ustawie zasadniczej, funkcjonowanie kolegiów ds. wykroczeń przedłużono do 2001 r., wprowadzając warunek, że o karze aresztu orzeka sąd. Kolegia ds. wykroczeń zostały zlikwidowane w 2001 r., a sprawy, którymi się zajmowały, znalazły się w kompetencjach sądów grodzkich.

Magdalena Wojtuch

Podstawa prawna

  • - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
  • - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty