statystyki

Prawo

pokrewieństwo i powinowactwo

wróć do działu: Prawo »

Pokrewieństwo wynika z więzów biologicznych. Krewnymi w linii prostej są więc osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Są to więc takie relacje jak między rodzicami i dziećmi, czy między dziadkami i wnukami. Krewni w linii bocznej to osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, lecz nie są krewnymi w linii prostej (nie pochodzą jedni od drugich). Chodzi np. o rodzeństwo, cioteczne rodzeństwo, ciotki i siostrzeńców, albo stryjów i bratanków.

Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Przykładem są teściowie, synowe, zięciowie. Relacje te trwają mimo ustania małżeństwa, a więc także np. po śmierci córki zięć-wdowiec pozostanie nim dla teściów nawet jeżeli zawrze kolejny związek małżeński i będzie miał kolejnych teściów (kolejnych nowych powinowatych). Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa. Obowiązujące do połowy czerwca 2009 r. przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie regulowały wprost kwestii pokrewieństwa, a jedynie zasadę dotyczącą powinowactwa. Luka była wypełniana przez orzecznictwo.

Przykład
Janina Kowalska wyszła za mąż za Andrzeja Nowaka. Stała się tym samym synową, czyli powinowatą pierwszego stopnia dla rodziców Andrzeja. Dzieci Janiny i Andrzeja Nowaków będą ich krewnymi pierwszego stopnia, a skoro urodzą się jako wnuki zarówno rodziców Janiny z domu Kowalskiej, jak i Andrzeja Nowaka, to dla starszych państwa K i N będą krewnymi drugiego stopnia. I nawet po rozwodzie Janiny i Andrzeja Nowaków nie tylko nic się nie zmieni w dziedzinie ich pokrewieństwa z dziećmi, lecz także wszelkie powinowactwo pozostanie bez zmian. Nadal synowa będzie powinowatą pierwszego stopnia starszych państwa Nowaków, a zięć – powinowatym pierwszego stopnia państwa Kowalskich, rodziców jego byłej żony.

Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk

Podstawa prawna
- art. 61[7] i 61[8] ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2008 r. nr 220, poz. 1431) – wszedł w życie 13 czerwca 2009 r.

Prawo dla specjalisty