Jest to świadczenie pieniężne wypłacane pracownikowi w przypadkach określonych przez przepisy w zamian za przysługujące mu świadczenia w naturze. W praktyce najczęściej wypłacany jest ekwiwalent za niewykorzystany w całości lub części urlop wypoczynkowy, do czasu zakończenia zatrudnienia. Sposób jego obliczania określony jest w odrębnych przepisach, w których szczegółowo wskazano, które składniki wynagrodzenia i z jakiego okresu należy uwzględnić przy ustaleniu ekwiwalentu.
Na mocy regulacji kodeksu pracy, pracodawca wypłaca też pracownikowi ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Ekwiwalent pieniężny przysługuje również pracownikowi, jeśli ponosi on koszty prania odzieży roboczej.

PRZYKŁAD
Ewa K. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po rozwiązaniu tej umowy pracodawca (bez dnia przerwy) zatrudnił ją ponownie na czas nieokreślony. Ewa K. nie wykorzystała całego przysługującego jej urlopu do dnia rozwiązania poprzedniej umowy. Z uwagi na to, że zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnej umowy o pracę, umowa została zawarta bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, pracodawca i pracownik wspólnie postanowili o wykorzystaniu urlopu w czasie trwania kolejnej umowy, pracodawca nie musiał wypłacić Ewie K. ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Monika Bugaj-Wojciechowska

Podstawa prawna
* Art. 171, 2377, 2379 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).