Emerytura częściowa została wprowadzona w wyniku nowelizacji ustawy emerytalnej z 11 maja 2012 roku. Przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które:

  • osiągnęły wiek co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Pobierając emeryturę częściową nie trzeba rozwiązywać umowy o pracę, można też dalej zarabiać niezależnie od wysokości dochodów - emerytura częściowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów, jak w przypadku innych emerytur.

Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego dana osoba może przejść na pełne świadczenie, którego podstawa będzie pomniejszona o kwoty wypłaconej emerytury częściowej.

Wysokość emerytury częściowej. Podstawę obliczenia emerytury częściowej stanowi suma kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i kwoty zwaloryzowanych składek emerytalnych, która jest dzielona przez tzw. średnie dalsze trwanie życia (na podstawie tablic ogłaszanych co roku przez GUS). Kwota ta dzielona jest na pół, ponieważ emerytura częściowa stanowi 50 proc. kwoty emerytury obliczanej w całości według nowych zasad. Emerytura częściowa podlega waloryzacji, jednak nie jest już podwyższana do kwoty najniższej emerytury.