Osobą usamodzielniającą się jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. Na wniosek sądu:1) przyznaje się im pomoc na:a) kontynuowanie nauki,b) usamodzielnienie,c) zagospodarowanie;2) udziela się pomocy w uzyskaniu:a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,b) zatrudnienia.

Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

Pomoc na usamodzielnienie nie przysługuje jeśli osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:1) 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;2) roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczoterapeutyczną.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie należy składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżelikontynuuje naukę:1) w szkole;2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;3) w uczelni;4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programemusamodzielnienia;5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnianieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomiekształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lubprzygotowanie do wykonywania zawodu;3) została umieszczona w zakładzie karnym.

Dodatkowo może zostać wypłacona pomoc na zagopodarowanie.