1. Z tytułu choroby i macierzyństwa:

- zasiłek chorobowy,
- zasiłek macierzyński,
- zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek wyrównawczy,
- świadczenie rehabilitacyjne,2. Z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy

Reklama

- renta z tytułu niezdolności do pracy,
- renta szkoleniowa,

3. Z tytułu starości:

- emerytura,
- dodatek pielęgnacyjny do emerytur i rent,

4. Z tytułu śmierci żywiciela:

- renta rodzinna,
- dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,

5. Z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

- jednorazowe odszkodowanie,
- zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadko­wego,
- świadczenie rehabilitacyjne,
- świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych,
- zwrot kosztów poniesionych na zakup przed­miotów ortopedycznych,6. Inne:

- zasiłek pogrzebowy,
- renta socjalna,
- świadczenie przedemerytalne,
- rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji ren­towej ZUS.