Numer identyfikacji podatkowej jest numerem niepowtarzalnym i jedynym dla danego podmiotu, który ma go identyfikować dla celów podatkowych, nadawany na cały okres bytu danego podmiotu lub na całe życie. NIP jest zestawem cyfr tak dobranych, iż wyklucza powtórzenie się takiej samej kombinacji dla dwóch różnych podmiotów. Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru zobowiązane są organy podatkowe lub celne. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać NIP na żądanie niektórych organów.

PESEL zamiast NIP

Od 2012 roku osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zobowiązane do odprowadzania podatku od towarów i usług, nie mają obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych.

Jak otrzymać NIP?

Najprostsza procedura występuje w przypadku podmiotów objętych CEIDG. Wystarczy, że złożą one wniosek CEIDG-1 w Urzędzie Skarbowym. Nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Podmiotom wpisanym do KRS, NIP nadaje się automatycznie po zamieszczeniu w rejestrze danych z KRS. Pozostałym podatnikom i płatnikom NIP nadaje się po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego. Wówczas podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej mają pierwszeństwo- NIP zostaje im wydany następnego dnia. Osoby nieobjęte CEIDG otrzymują NIP na 3 dni po złożeniu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Kiedy urząd może odmówić nadania NIP?

Naczelnik Urzędu Skarbowego może wydać decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku:
-braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu
-stwierdzenia, że zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia
-wystąpienia o nadanie NIP przez podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- Urząd może też unieważnić NIP w przypadku nadania go uprzednio na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.Podstawa prawna
Dz.U. 2012 poz. 1314