PIT-11 to druk z informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Ustawa o podatku od dochodów osób fizycznych wskazuje na płatników, którzy zobligowani są przekazać PIT-11. Chodzi o zakłady pracy dokonujące wypłat m.in. z tytułu stosunku służbowego i stosunku pracy, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Ustawa wymienia też płatników dokonujących świadczeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia. Pracodawca wypełnia druk w trzech egzemplarzach. Jeden pozostaje u płatnika, a dwa pozostałe trafiają do pracownika i urzędu skarbowego. Podatnik nie musi przekazywać otrzymanego druku fiskusowi. Jest to jedynie informacja, na podstawie której rozlicza właściwy PIT.