Stawki podatków i opłat lokalnych nie są jednolite. Określa się je na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów, w którym zawarte są ich górne granice. Oznacza to, że gminy ustalając swoje stawki daniny nie mogą tych kwot przekroczyć. Wyróżnia się wówczas podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Gminy ustalają także stawki opłat tj. targowa, miejscowa, miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, opłata od posiadania psów, opłaty uzdrowiskowe i reklamowe.