Podatki majątkowe są wyodrębnione w systemie podatkowym ze względu na przedmiot opodatkowania. W przypadku podatków majątkowych opodatkowaniu podlega majątek podatnika, jego część bądź przyrost tego majątku.

Podatek majątkowy, choć nie jest zdefiniowany w polskiej legislacji, uiszcza się od posiadania majątku. Wówczas wyróżnia się podatek od nieruchomości, od środków transportowych czy też opłatę od posiadania psów. Ten rodzaj daniny pobierany jest także w związku z przyrostem majątku (podatek od spadków i darowizn), a także z tytułu obrotu majątkiem (podatek od czynności cywilnoprawnych).