Jest to wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu:

 • - udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
 • - prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
 • - realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności, ludności określonego obszaru lub określonej grupie pacjentów. Są to świadczenia bezpłatne, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie. W ZOZ świadczenia medyczne są udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające odpowiednie wymagania zdrowotne.

Zakładem opieki zdrowotnej jest m.in.:

 • - szpital,
 • - zakład opiekuńczo-leczniczy,
 • - zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
 • - sanatorium,
 • - prewentorium,
 • - przychodnia,
 • - ośrodek zdrowia,
 • - poradnia,
 • - pogotowie ratunkowe,
 • - laboratorium diagnostyczne,
 • - pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,
 • - zakład rehabilitacji leczniczej,
 • - żłobek.

Zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez:

 • ministra lub centralny organ administracji rządowej,
 • wojewodę,
 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • publiczną uczelnię medyczną,
 • kościół lub związek wyznaniowy,
 • pracodawcę,
 • fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie.

NAPISZ DO...
www.rejestrzoz.gov.pl/RZOZ

ZOZ może rozpocząć swoją działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwego wojewodę. Jeżeli ZOZ posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego województwa, podlega wpisowi do rejestru w województwie, w którym mieści się siedziba zakładu.

Dominika Sikora

Podstawa prawna

 • - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.).