Klauzula opt-out to pisemna i dobrowolna zgoda lekarza o wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż cztery miesiące. Zgoda ta może mieć charakter ogólny i obejmować więcej niż jeden okres rozliczeniowy. Może być wyrażona w dowolnym momencie świadczenia stosunku pracy. Pracownik może wypowiedzieć podpisaną klauzule z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Maksymalną przeciętną liczbę godzin pracy przy podpisaniu przez lekarza klauzuli opt-out, ustala się pomniejszając wszystkie kalendarzowe godziny w tygodniu o godziny odpoczynków dobowych i tygodniowego, które muszą być lekarzowi udzielone w trakcie takiego tygodnia. Zatem maksymalna ilość godzin przy takim wyliczeniu będzie wynosiła 78 godzin tygodniowo.