OD 15 maja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy po poprawkach

Już od 15 maja będzie obowiązywać ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815), ale część nowych regulacji wejdzie w życie dopiero 31 lipca 2021 r. i 31 października 2021 r. Wprowadzane przez tę nowelizację zmiany dotyczą m.in.:
 • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych,
 • uzupełnienia słownika wyrażeń ustawowych oraz zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego, grupy, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne),
 • rozszerzenia zakresu krajowej oceny ryzyka,
 • rozszerzenia katalogu przypadków obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje zobowiązane,
 • wprowadzenia regulacji chroniących pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • modyfikacji przepisów dotyczących prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez generalnego inspektora informacji finansowej,
 • wprowadzenia regulacji dotyczących działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,
 • określenia nowych czynów, za które instytucjom obowiązanym mogą być wymierzone kary administracyjne.
Na zmiany te muszą zwrócić uwagę zarówno firmy i przedsiębiorcy, na których już dotychczas ciążyły obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak i te, które dopiero staną się instytucjami obowiązanymi. Od 31 lipca br. zaliczani bowiem do nich będą też przedsiębiorcy:
1) prowadzący działalność polegającą na:
a) obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685), w tym gdy działalność taka jest prowadzona:
– w galeriach sztuki lub domach aukcyjnych lub
– z wykorzystaniem wolnego portu rozumianego jako strefa lub pomieszczenie, w których towary są traktowane jako nieznajdujące się na obszarze celnym państw członkowskich lub państw trzecich, w tym z wykorzystaniem wolnego obszaru celnego,
b) przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy działalność taka jest prowadzona z wykorzystaniem wolnego portu,
– w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
2) których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi.
OD 16 maja
Zmiany w zgłoszeniach do ZUS
Płatnicy będą musieli podawać w zgłoszeniach – oprócz dotychczas wymaganych danych – także kod zawodu wykonywanego przez osobą zgłaszaną do ubezpieczeń. To efekt zmiany w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 432) wprowadzonej przez ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159). W związku z tym od 16 maja br. będą również obowiązywać nowe wzory formularzy ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) i ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zgłoszenia zmiany danych), które zostały określone w rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej z 23 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 846).
OD 1 czerwca
Nowelizacja prawa celnego
Wchodząca w życie 1 czerwca br. ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 802) ma na celu usprawnienie procedury wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów. Nowelizacja przewiduje odpowiednie stosowanie do postępowań w sprawie określenia należności podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej określonych przepisów prawa celnego, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w sprawach związanych z importem. Pozostałe zmiany to m.in.:
 • doprecyzowanie przepisów o postępowaniach w sprawach celnych,
 • uproszczenie procesu ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych oraz o wpis na listę agentów celnych,
 • zmiana organu prowadzącego wykaz gwarantów (po zmianie będzie to szef Krajowej Administracji Skarbowej),
 • ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.
PESEL także dla cudzoziemców
Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 802) zmienia także ustawę z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 170). Nowe regulacje umożliwią nadawanie dla celów podatkowych numeru PESEL osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, która nie ma zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 czerwca urzędy gminy będą więc mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Podatnicy, których identyfikatorem po zmianie przepisów będzie PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie nowelizacji posługiwali się NIP, będą mieli 30 dni na zmianę NIP na PESEL. Zmiana ta jest istotna także dla płatników zatrudniających cudzoziemców. Nie będzie już bowiem możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).
ważne obowiązki:
Tarcza 9.0
Z nowej tarczy 9.0 może skorzystać ponad 60 branż. Chodzi m.in. o restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane. Tak jak do tej pory, można starać się o zwolnienie z opłacania składek, a także o kolejne świadczenie postojowe. Tarcza antykryzysowa 9.0 przedłużyła pomoc dla 46 kodów PKD, a także umożliwiła pomoc dla dodatkowych kodów PKD. Są to branże najbardziej obecnie poszkodowane przez pandemię.
Dodatkowe kody PKD, które otrzymają pomoc w ramach tarczy 9.0, to m.in.:
47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.43.Z – Sprzedaż sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.53.Z ‒ Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Nowa odsłona tarczy wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu razy. Przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń.
Nowe zasady wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 713). W sprawie świadczenia postojowego wniosek (RSP-DD7) można składać od 4 maja 2021 r. tylko elektronicznie: przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Najpóźniej wniosek RSP-DD7 powinien trafić do ZUS w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
Do 30 czerwca 2021 r. można też składać wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń. Po zawarciu umowy z wojewódzkim urzędem pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez trzy miesiące i obejmuje zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS.
Do 31 sierpnia 2021 r. mogą zaś składać wnioski o dotację jednostki mikro i małe. Chodzi o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. W zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy te mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 6 maja 2021 r.