Zagrożenie dla niepodległości wzrosło od grudnia ubiegłego roku ponad dwukrotnie, z poziomu niespełna 20 procent do 47 procent w kwietniu 2014 roku. Poczucie zagrożenia jest właściwie niezależne od płci, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Natomiast przekonanie o istnieniu zagrożenia częściej wyrażają osoby w wieku co najmniej 45 lat niż młodsi badani. 

Od grudnia ponad czterokrotnie wzrosło poczucie zagrożenia o charakterze militarnym ( z 7 do 29 proc.). Zdecydowanie zmniejszył się odsetek badanych wyrażających opinię, że Polsce grozi utrata politycznej niezależności, utrata samodzielności w podejmowaniu decyzji (z 37 proc. w grudniu do 18 proc. obecnie). Nadal blisko połowa badanych (45 proc.) widzi zagrożenia w sferze gospodarki i twierdzi, że wiążą się one z zależnością gospodarczą Polski.

CBOS pytał również ankietowanych o kraje, których Polska powinna obawiać się najbardziej. Zdecydowana większość badanych (80 proc.) twierdzi, że Polska powinna najbardziej obawiać się Rosji. W dalszej kolejności wymieniono Niemcy (7 proc.) oraz Ukrainę (4 proc.). 

Dużym poparciem cieszy się członkostwo Polski w NATO. Obecnie cztery piąte badanych (81 proc., wzrost o 19 punktów procentowych w stosunku do lutego) popiera przynależność Polski do NATO, przeciwnikami członkostwa jest tylko 5 procent dorosłych Polaków. Jednak większości (64 proc.) sam fakt członkostwa nie wystarcza i pragnęłaby zwiększenia militarnej obecności NATO w Polsce. Co piąty respondent (21 proc.) chciałby stałego kontyngentu sił zbrojnych Sojuszu w Polsce
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 3 - 9 kwietnia 2014 roku na liczącej 1028 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.