Apolityczny korpus urzędniczy

Gliński opowiedział się równocześnie za stopniową decentralizacją administracji i oparciu jej korpusie apolitycznych urzędników i wojewodów. Kandydat zaproponował nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej i zawarcie paktu samorządowego gwarantującego, ze samorządy będą miały środki na nowe zadania. Gliński chce zmniejszenia liczebności rad miejskich i gminnych o 10 procent. Kandydat dodał, że trzeba szybko uchwalić ustawę o informatyzacji i ustawę o otwartych zasobach publicznych.

Jakie zmiany w polityce

Piotr Gliński podkreślił wagę istnienia silnych organizacji konsumenckich i strażniczych, kontrolujących działanie instytucji rządowych. Zaproponował ustanowienie "pakietu obywatelskiego", zapewniającego pełną wolność słowa, swobodny dostęp obywateli do mediów, przyznanie opozycji niezbywalnych praw do wolnej debaty parlamentarnej, stabilizację finansowych podstaw systemu politycznego i prawa wyborczego. Gliński opowiedział się też za stworzeniem systemu wsparcia dla mediów obywatelskich, powołaniem Polskiego Korpusu Wolontariatu, który pracowałby na rzecz środowisk wykluczonych, a także wsparcie przez państwo organizacji obywatelskich, w tym Ochotnieczej Strązy Pożarnej i Kół Gospodyń Wiejskich.

Ratujmy polską tożsamość narodową

Gliński oświadczył, że polska tożsamość narodowa znajduje się w kryzysie. Lekarstwem na niego ma być zmiana sposobu uprawiania polityki, oparcie debaty publicznej na nowych zasadach, a także troska państwa o kulturę narodową. Kandydat opowiedział się za uregulowaniem sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego i wprowadzeniem darmowego wstępu do muzeów dla uczniów.

Likwidacja gimnazjów

Kandydat opowiedział się za likwidacją gimnazjów, wprowadzeniem akademickiego egzaminu maturalnego i przywróceniem programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Gliński zaproponował też wsparcie dla szkół zawodowych i wycofanie się z planów obniżenia wieku szkolnego.

Mówiąc o polityce zagranicznej, kandydat oświadczył, że Polska nie powinna podporządkowywać się dyktatowi mocarstw, ale współpracować z sąsiadami, Nasz kraj nie powinien się też godzić na tworzenie stref wpływów. Gliński opowiedział się za stworzeniem systemu karencji, który uniemożliwi polskim dyplomatom wykorzystywanie ich misji w celu uzyskania intratnych stanowisk za granicą.

Więcej pieniędzy dla rolników

Gliński opowiedział się za zrównaniem poziomu dopłat dla rolników ze średnią unijną i za wykorzystaniem środków z funduszu spójności na potrzeby wsi. Dodał, że podstawą rozwoju rolnictwa powinny być gospodarstwa rodzinne. Zdaniem kandydata, fundusze unijne były do tej pory wydawane w sposób nieefektywny, głównie zgodnie z zasadą klientelizmu politycznego. Trzeba więc zmienić zasady ich wydawania tak, aby priorytetem był rozwój innowacyjności i walka z wykluczeniem społecznym.

Mówiąc o sytuacji w nauce, kandydat opowiedział się za podwyżkami wynagrodzeń dla kadry naukowej, wprowadzeniem zakazu pracy na kilku etatach i zwiększeniem samodzielności wyższych uczelni, a także za zwiększeniem pomocy socjalnej dla najzdolniejszych studentów.

Piotr Gliński nie przedstawił szczegółowych rozwiązań, dotyczących między innymi obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego, tłumacząc to brakiem czasu. Na zakończenie oświadczył, że Polacy, którzy potrafią odnosić sukcesy za granicą, mogą je też osiągać we własnym domu.