Wśród zaproponowanych rozwiązań znajdują się m.in. gwarancje de minimis, wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych, dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych czy Fundusz Gwarancji Płynnościowych. O wsparcie z BGK mogą ubiegać się mikrofirmy, MSP, ale też duże przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej (PES) towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), czy spółdzielnie.

– Nasza rola jako państwowego banku rozwoju jest w tym okresie szczególnie ważna dlatego, że zderzyliśmy się z kryzysem, którego wyczekiwaliśmy, który był gdzieś za rogiem, ale chyba nikt nie spodziewał się, że przybierze takie rozmiary i tak globalny zakres. Właściwie w jednym momencie gospodarki na całym świecie zostały zamrożone – mówiła podczas wczorajszej konferencji Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Podkreśliła, że dziś wiele rządów pracuje nad tym, jak zachowując standardy higieny i bezpieczeństwa, przywrócić gospodarkę do życia. Zanim to jednak nastąpi, trzeba pomóc przedsiębiorcom przetrwać najtrudniejszy okres. – A to już jest nasza rola. Rola, jaką mają do spełnienia instytucje finansowe – zaznaczyła Beata Daszyńska-Muzyczka.

Na gwarancji

BGK – jak podkreślała szefowa banku – wystartowała od tarczy zero, bo gwarancje de minimis dla mikro, małych i średnich firm, które potrzebują zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, zostały uruchomione, zanim jeszcze jakiekolwiek rozwiązania regulacyjne zostały przyjęte w ramach pierwszej ustawy covidowej.

Teraz jednak są udzielane na nowych warunkach. Zwiększono maksymalną wysokość gwarancji z 60 do 80 proc. kwoty kredytu. Maksymalna wysokość gwarancji to 3,5 mln zł. Bank zrezygnował z prowizji pobieranej przy udzieleniu gwarancji oraz przy kredycie obrotowym wydłużony został okres gwarancji do 39 miesięcy.

Dla kogo to rozwiązanie jest najlepsze? Przede wszystkim dla firm z krótką historią kredytową lub nieposiadających odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, które mogą mieć w związku z tym problem z uzyskaniem kredytu na działalność. Co daje gwarancja de minimis? To, że firma może swobodnie dysponować swoim majątkiem. Nie musi bowiem zastawiać go na rzecz banku udzielającego kredytu czy na rzecz BGK.

Od uruchomienia tego rozwiązania skorzystało z niego już niemal 5 tys. firm, a kwota udzielonych gwarancji przekroczyła 1,5 mld zł. Listę banków współpracujących przy udzielaniu gwarancji można znaleźć na stronie: www.bgk.pl/pakietpomocy/.

Długa lista ułatwień

Gwarancja de minimis to niejedyne rozwiązanie, które już było oferowane przez BGK, a które w związku z powstaniem tarczy antykryzysowej przeszło zmiany. Dotyczy to też kredytu na innowacje technologiczne. Termin naboru wniosków został wydłużony do 24 czerwca 2020 r., a czas na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni. Na dostarczenie dokumentacji środowiskowej jest teraz aż 12 miesięcy.

Zmieniają się też inne już oferowane przez BGK programy. Przykładem może być wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich, czy wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (PES). Bank już wypracował z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i samorządami zakres najistotniejszych modyfikacji, które ułatwią dostęp do nich potencjalnym beneficjentom. Kolejne zmiany są w trakcie uzgodnień z Komisją Europejską. Rząd chciałby bowiem przesunąć część środków z perspektywy finansowej 2014–2020 na wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza mikrofirm.

Planowane jest też m.in.: podwyższenie maksymalnej wysokości premii technologicznej (obecnie – 6 mln zł), zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju, rozszerzenie katalogu wydatków refundowanych (m.in. koszt zakupu, montażu i uruchomienia nowych lub używanych środków trwałych) oraz refundacja kosztów ich transportu.

Jeśli chodzi o wsparcie dla PES, to w związku z pandemią koronawirusa BGK przygotował kilka ułatwień, które pomogą przetrwać takim podmiotom okres kryzysu. Chodzi m.in. o wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty pożyczek.

Na nowych zasadach działają gwarancje Biznesmax, co umożliwia szerszy dostęp do kredytów i pozwala firmom zachować płynność finansową. Aby skorzystać z tego rodzaju wsparcia, przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Firma, która uzyska taką gwarancję, będzie mogła dostać dopłatę do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Innymi słowy, BGK udzieli dotacji, która pomniejszy zapłacone odsetki. Gwarancja może objąć do 80 proc. kwoty kredytu, maksymalnie może wynieść nawet 2,5 mln euro. Może być udzielona na okres do 20 lat, a na kredyt odnawialny – do 39 miesięcy.

Wsparcie na starcie

BGK ulży firmom, dla których początek działalności okazał się trudniejszy niż miał być w założeniach. Uczestnicy programu Pierwszy biznes – wsparcie w starcie, przeznaczonego dla mikro i małych firm, będą mogli skorzystać m.in. z zawieszenia spłaty pożyczki do 6 miesięcy czy wydłużenia karencji o pół roku. Została też przewidziana możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 proc. (do 12 miesięcy), wydłużenia okresu spłaty o 12 miesięcy, odstąpienia od kar umownych, a także zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Będą nowości

W sumie w ofercie BGK znajduje się 10 różnych programów pomocowych. – Mikro i małe oraz średnie firmy skorzystają z ośmiu, a duże z dwóch. Co istotne, przedsiębiorcy, którzy skorzystali z rządowych ulg i zwolnień od ZUS, mogą również uzyskać wsparcie z pakietu pomocowego BGK. Jedna forma nie wyklucza drugiej – podkreślała wczoraj Beata Daszyńska-Muzyczka.

Obecnie firmy mogą skorzystać z ośmiu proponowanych przez bank rozwiązań. Kolejną formą wsparcia będą pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój. Firmy, aby zachować płynność, skorzystają z zerowego oprocentowania, półrocznej karencji w spłacie, a kwota pożyczki wyniesie nawet do 15 mln zł. Poza tym mogą ubiegać się o wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych – program Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. W tym programie istnieje możliwość przedłużenia o dodatkowe sześć miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, przewidziane zostały 6-mies. wakacje kredytowe, możliwość obniżenia oprocentowania o połowę.

– Wprowadzamy nowe rozwiązania, które mają dodatkowo wspomóc polskie firmy w związku z COVID-19. Mowa na przykład o Funduszu Gwarancji Płynnościowych czy dopłatach do oprocentowania – poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka.

Pierwsze jest już na etapie wdrażania. Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielne gwarancje do nowych lub odnawianych kredytów dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii. Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych – które podpisały z BGK odpowiednie umowy o współpracy. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 proc. przy kwocie gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji. Wynosi on do 27 miesięcy, ale nie dłużej niż okres kredytu powiększony o trzy miesiące.

Kwota kredytu objętego gwarancją może więc sięgnąć 250 mln zł. Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść ok. 100 mld zł, a gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 r.

Dopłaty do oprocentowania są jeszcze na etapie opracowywania. Mają dotyczyć kredytów obrotowych na okres do 12 miesięcy.

Programy pomocowe BGK z tarczy antykryzysowej

PAO

PARTNER