"Możemy spodziewać się mocnego ograniczenia eksportu do Wielkiej Brytanii, a warto pamiętać, że około 8% eksportu Polski idzie właśnie do Zjednoczonego Królestwa. Poza stawkami celnymi na wymianę handlową wpływ mogą mieć również ograniczenia pozataryfowe, takie jak kontrole celne, sanitarne, fitosanitarne, wymagane certyfikaty czy dokumenty dopuszczające stosowanie różnych zagranicznych produktów na terenie UK. Niektóre firmy będą miały problemy z pozostaniem konkurencyjnym na tym rynku" - powiedział dyrektor zarządzający pionem ryzyka kredytowego w BGK Artur Sadowski, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że według wyliczeń londyńskiego National Institute of Economic and Social Research, w przypadku Brexitu z umową import Wielkiej Brytanii obniży się o 11%. W przypadku twardego Brexitu spadek wyniesie 19%, a tempo polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii może spowolnić do ok. 3,2%, według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) udział Wielkiej Brytanii w eksporcie zmniejszył się w styczniu-listopadzie 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 0,3 pkt proc. i stanowił 6%. Polski eksport do Wielkiej Brytanii zwiększył się o 0,6% r/r i wyniósł 13,1 mld euro w okresie styczeń-listopad 2019 r.

Po opuszczeniu wspólnoty przez Zjednoczone Królestwo może pojawić się problem kontynuowania wykonywania długoterminowych umów kredytowych, podał bank.

"Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, podpisaną w marcu tego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę, bank zagraniczny mający siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru ma możliwość kontynuowania wykonywania umów kredytu tylko przez 24 miesiące, co w przypadku kredytów inwestycyjnych o znacznie dłuższym terminie zapadalności, może stanowić problem. Oczywiście, w ustawie uwzględniono możliwość przeniesienia portfela kredytów na rzecz banku krajowego lub oddziału banku zagranicznego czy też uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności na terytorium RP w formie oddziału banku zagranicznego, jednak przewidziany na to czas - wspomniane 24 miesiące - dla niektórych instytucji może okazać się niewystarczający" - powiedział dyrektor zarządzający pionem rynków finansowych i kapitałowych w BGK Piotr Karnkowski, cytowany w komunikacie.

Kolejny problem, z którym może mieć do czynienia biznes to rozstrzyganie sporów i respektowanie wyroków sądów.

"Obecnie obowiązują nas porozumienia wypracowane na poziomie Unii Europejskiej. Po Brexicie wszystkie wyroki, porozumienia i umowy prawdopodobnie będzie trzeba podpisywać na nowo. Należy zaznaczyć, że będzie miało to wpływ na wiele dziedzin życia gospodarczego" - powiedział Sadowski.

W komunikacie wskazano, że po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE orzeczenia sądów brytyjskich wymagać będą składania wniosków o uznanie orzeczenia przez sądy krajów członkowskich, co spowoduje wydłużenie procesu rozstrzygania sporów oraz rozpatrywania odwołań od wyroków.

"Kłopotliwe może być także świadczenie usług outsourcingowych przez podmioty z UK dla polskich banków. Instytucje finansowe, które zlecają wykonanie pewnych usług podwykonawcom spoza Unii Europejskiej muszą każdorazowo uzyskać zgodę KNF. Dotyczy to m.in. usług płatniczych, rozliczania papierów wartościowych, raportowania do repozytorium transakcji, do APA (Approved Publication Arrangement) oraz ARM (Approved Reporting Mechanism)" - podano także.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), udział Wielkiej Brytanii w eksporcie zmniejszył się w I-XI 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 0,3 pkt proc. i stanowił 6%. Polski eksport do Wielkiej Brytanii  zwiększył się o 0,6% r/r i wyniósł 13,1 mld euro w okresie styczeń-listopad 2019 r.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań