Komisja weryfikacyjna na posiedzeniu niejawnym zajęła się w poniedziałek decyzjami prezydenta m.st. Warszawy z 3 października 2008 r. dot. nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 12. W sprawie nie odbyła się wcześniej rozprawa jawna.

"Prezydent Warszawy był obowiązany podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w tym również poczynienia ustaleń dotyczących posiadania nieruchomości na chwilę złożenia wniosku dekretowego. Materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy wskazuje, że prezydent Warszawy nie poczynił żadnych ustaleń, czy została spełniona przesłanka posiadania gruntu" - powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki uzasadniając poniedziałkowe orzeczenie komisji.

Jak dodał komisja ustaliła, że prezydent Warszawy nie wykonał prawidłowo zaleceń sądu administracyjnego, który uchylając wcześniejszą decyzję organu ws. ul. Mazowieckiej 12 wskazał okoliczności wymagające wyjaśnienia. "Kwestia ta miała kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy wniosek dekretowy został złożony w terminie" - podkreślił Jaki.

XIX-wieczna kamienica Salomona Neumana położona przy ul. Mazowieckiej 12 została spalona po upadku Powstania Warszawskiego i rozebrana na zlecenie Biura Odbudowy Stolicy w 1946 r., a następnie zastąpiona nowym budynkiem. W kamienicy mieściła się słynna w 20-leciu międzywojennym kawiarnia "Ziemiańska", a obecnie znajduje się klub "Enklawa".

Po wojnie pełnomocnicy dawnej właścicielki próbowali bezskutecznie odzyskać prawa do nieruchomości.

3 października 2008 r. prezydent m.st. Warszawy ustanowił na rzecz prawnego następcy dawnej właścicielki prawo użytkowania wieczystego dot. nieruchomości stanowiącej część dawnej nieruchomości hipotecznej położonej w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 12. Jednocześnie odmówiono ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w części dotyczącej wyodrębnionych lokali. Dotychczas jednak nie zawarto umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Od 1 lutego 2006 r. następcę prawnego dawnych właścicieli reprezentował znany adwokat Robert N., który zaangażowany był w zwrot wielu nieruchomości w stolicy m.in. działki przy ul. Chmielnej 70. 28 lipca 2010 r. beneficjent decyzji sprzedał połowę przysługujących mu roszczeń do nieruchomości za łączną cenę 20 tys. zł na rzecz współpracownik Roberta N. - Janusza P. oraz spółki Plater. Tego samego dnia P. sprzedał połowę swojego udziału w roszczeniach za kwotę 5 tys. zł byłej urzędniczce resortu sprawiedliwości Marzenie K., a prywatnie siostrze Roberta N.

"W ocenie komisje decyzje prezydenta Warszawy z 3 października 2008 r. nie wywołały nieodwracalnych skutków prawnych" - zaznaczył przewodniczący komisji. Dodał, że komisja orzekła w sprawie jednogłośnie.