Sejm znowelizował ustawę 20 lipca 2018 r.

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS) weszła w życie w kwietniu 2015 r. Doprecyzowanie przepisów ma zapewnić usprawnienie i zwiększyć efektywność systemu wdrażania tej ustawy. Zmiany wynikają z doświadczeń zebranych w trakcie wdrażania tego systemu.

Zmiana przepisów ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się na skutek jej stosowania w zakresie oceny operacji przez lokalną grupę działania podczas procesu wyboru operacji.

Ustawa wprowadza uzupełnienie zakresu informacji, jakie muszą zostać zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o dodatkowy element w postaci warunków wyboru operacji, w szczególności odnoszących się do zakresu operacji, miejsca jej realizacji lub podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia.

Ponadto nowe przepisy nakładają na lokalne grupy działania, aby w ciągu 60 dni przekazały zarządowi województwa kompletne wnioski podmiotów ubiegających się o wsparcie finansowe na realizację zadań.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

Anna Wysoczańska