Pomoc może otrzymać osoba pełnoletnia, wpisana do ewidencji producentów, uczestnicząca w systemie dla małych gospodarstw oraz przekaże gospodarstwo rolne trwale innemu rolnikowi i nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego, a po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników (w KRUS).

Rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.); powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.; 5 do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt). Punkty będą też przyznawane, jeżeli gospodarstwo zostanie przekazane młodemu rolnikowi (3 pkt.)

Minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania pomocy wynosi 2 punkty.

Warunkiem przyznania pomocy jest odpowiednia powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy. Musi być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju, obecnie jest to 10,56 ha.

Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej. Np. dla województwa zachodniopomorskiego wynosi ona 30,2 ha.

Wnioski do 24 października 2017 będą przyjmowały biura powiatowe Agencji.

Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r. (PAP)