W następstwie porozumienia osiągniętego 28 kwietnia z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją Komisja Europejska przedstawiła w środę propozycję wsparcia o wartości 100 mln euro dla rolników z tych krajów.

Kwota ta, pobrana z rezerwy rolnej na 2023 r., zostanie skierowana do rolników produkujących zboża i nasiona oleiste w tych pięciu państwach członkowskich. Wsparcie pomoże państwom członkowskim graniczącym z Ukrainą częściowo zrekompensować problemy związane z następstwami importu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Jednocześnie Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika oraz wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy.

Komisja proponuje przeznaczyć 9,77 mln euro dla Bułgarii, 15,93 euro dla Węgier, 39,33 mln euro dla Polski, 29,73 euro dla Rumunii i 5,24 mln euro dla Słowacji.

Pięć krajów może uzupełnić to unijne wsparcie do 200 proc. środkami krajowymi, co stanowiłoby łączną pomoc finansową w wysokości 300 mln euro dla dotkniętych rolników.

Szczegóły wniosku komisji zostały omówione z przedstawicielami państw członkowskich podczas posiedzenia komitetu ds. wspólnej organizacji rynków rolnych. Wszystkie państwa członkowskie będą głosować nad wnioskiem na następnym posiedzeniu komitetu. Jeżeli środek zostanie zatwierdzony przez państwa członkowskie, komisja go przyjmie. Zostałby on następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wszedłby w życie następnego dnia po opublikowaniu, tak aby pięć zainteresowanych państw członkowskich mogło go bezzwłocznie wdrożyć.

Z Brukseli Łukasz Osiński(PAP)

luo/ mms/