Jak przekazała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP, celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które będą stanowić podstawę dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności, w perspektywie finansowej 2021–2027.

Ustawa określa rozwiązania wdrożeniowe w zarządzaniu programami z zakresu polityki spójności, opisanymi w tzw. umowie partnerstwa. Ponadto nowelizacja wprowadza przepisy szczegółowe dotyczące Krajowego Planu Odbudowy w zakresie, w jakim przepisy unijne są niewystarczające - "z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie struktury systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć, finansowania inwestycji i przedsięwzięć, monitorowania realizacji KPO czy też działań kontrolnych i audytowych".

"Konieczność uchwalenia nowej ustawy wynika z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej, w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulujących zasady wdrażania tej polityki" - wskazano.

Reklama

Przypomniano, że KPO jest dokumentem "będącym planem rozwojowym, który stanowi podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF)".

Dodano, że w ramach przepisów wprowadzanych do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stworzy ona podstawy prawne dla realizacji działań w ramach tzw. pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (Brexit Adjustment Reserve), a także umożliwi utworzenie Funduszu Rozwoju Regionalnego (funduszu celowego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych), "stanowiącego narzędzie komplementarne względem istniejących instrumentów wspierających prowadzenie polityki rozwoju, i umożliwiającego finansowanie działań prorozwojowych".

Ustawa wprowadza również "zmiany do ustawy o pomocy społecznej w zakresie programu zwalczania deprywacji materialnej – pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dawny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (FEAD))".

Wskazano też na mechanizmy "koordynacji realizacji programów wspófinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności".

Celem nowych przepisów jest też m.in. określenie podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności, ich zadań i trybu współpracy między nimi; uregulowanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności; określenie zasad wyboru projektów i procedury odwoławczej.

Wskazano też na "określenie mechanizmów umożliwiających realizację instrumentów terytorialnych wynikających z rozporządzeń Komisji Europejskiej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Inne Instrumenty Terytorialne)".

Jak podała KPRP, ustawa wejdzie w życie, zasadniczo, po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Dodano, że znaczna część przepisów wejście w życie w innym terminie. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco