Instrument ten ma wzmacniać inwestycje i reformy publiczne w państwach członkowskich, wspierając te państwa w radzeniu sobie z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii COVID-19, a także z wyzwaniami związanymi z zieloną i cyfrową transformacją.

Rada Europejska przyjęła stanowisko w sprawie instrumentu w październiku, opierając się na wytycznych politycznych przekazanych przez przywódców UE w dniach 17-21 lipca 2020 r. w ramach negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych i pakietu naprawczego.

Wstępne porozumienie obejmuje szereg elementów, w tym zakres instrumentu, ogólne zasady kwalifikowania projektów dotyczące krajowych planów naprawy i odporności, wskazuje na elementy, które będą musiały być zawarte w każdym planie oraz kryteria oceny stosowane przez Komisję (w tym dot. alokacji na zieloną transformację i transformację cyfrową).

Wsparcie dla państw ma być ściśle powiązane z zaleceniami europejskiego semestru, które określają główne wyzwania stojące przed każdym państwem członkowskim w celu wzmocnienia konkurencyjności oraz spójności społecznej i gospodarczej.

Ustalenia dotyczące zarządzania instrumentem zostały potwierdzone, jako wynegocjowane przez przywódców UE. Ponadto Parlament Europejski będzie ściślej zaangażowany przez cały okres wdrażania instrumentu, w tym poprzez dialog dot. odbudowy i odporności.

Wstępne porozumienie zostanie teraz przedłożone obu instytucjom do zatwierdzenia.