Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło finalizację projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Został on przekazany do dalszych prac legislacyjnych i uzgodnień międzyresortowych, z nadzieją na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa narodowego.

Projekt trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Po nadaniu numeru projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a jego szczegóły będą dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Minister Marcin Kierwiński jeszcze przed złożeniem rezygnacji ze stanowiska wyraził przekonanie, że proponowane regulacje "skutecznie wzmocnią system bezpieczeństwa".

Zwiększenie roli MSWiA w obronie cywilnej

Projekt zakłada usunięcie luki prawnej związanej z funkcjonowaniem obrony cywilnej, która pojawiła się po wejściu w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Ustawa wprowadza nowe pojęcia i mechanizmy, które dotąd były obecne głównie w międzynarodowym dyskursie akademickim.

W ramach projektu zwiększona zostanie rola ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz wojewodów, odpowiedzialnych za współpracę z administracją samorządową. Projekt przewiduje przyznanie MSWiA szeregu narzędzi prawnych, organizacyjnych i finansowych, co ma na celu sprawne wykonywanie zadań, zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zespolenie systemów obrony cywilnej

Projekt ustawy podkreśla również ważność wykorzystania już istniejących zasobów, takich jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz System Powiadamiania Ratunkowego. Do działania zostaną również włączone organizacje społeczne, takie jak Ochotnicze Straże Pożarne.

W przygotowanych w MSWiA przepisach zostaną również ujęte mechanizmy ułatwiające działanie organów administracji publicznej dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej. Ważne jest tutaj wykorzystanie już sprawdzonych zasobów. To przede wszystkim struktury odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Państwowe Ratownictwo Medyczne, System Powiadamiania Ratunkowego. Do tego należy dołączyć także potencjał stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne) i organizacji pozarządowych. - napisano w komunikacie MSWiA

Zakończenie prac nad projektem ustawy stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia efektywności systemu obrony cywilnej w Polsce. Po zatwierdzeniu projektu przez Rząd i uchwaleniu przez Sejm i Senat trafi on do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudy.