Prezydent podpisał ustawę z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa stanowi następstwo przedłużenia przez Radę Unii Europejskiej, decyzją wykonawczą 2023/2409 z dnia 19 października 2023 r., tymczasowej ochrony wprowadzonej decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Ustawa przewiduje przedłużenie okresu obowiązywania szczególnych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.). Nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805)" - czytamy w informacji.

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegają na przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2024 r. m.in.:

(1) okresu, w którym pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, jest uznawany za legalny;

(2) okresu, w którym dopuszcza się na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy tymczasowe wykorzystanie oddanego do użytku obiektu budowlanego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych;

(3) okresu ważności wydanych lub udzielonych obywatelom Ukrainy: wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany";

(4) terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium RP; (5) okresu, w którym uznaje się za legalny pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy Schengen wydanej przez polski organ lub organ innego państwa obszaru Schengen, a także dokumentów określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002; (6) okresu, w którym nie stosuje się przepisów dotyczących wymaganego dochodu w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy, który wykonuje działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wymieniono w materiale.

Ustawa wprowadza także zmiany polegające o wydłużeniu do 28 miesięcy okresu, w którym:

(1) obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich UE można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

(2) minister właściwy do spraw zdrowia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy;

(3) obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich UE można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej.

"Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych polegają na przedłużeniu na rok 2024 okresu obowiązywania preferencji podatkowych związanych z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Przepisy dotyczące tych preferencji będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2024" - czytamy dalej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.