Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że w roku akademickim 2023/2024 przyzna maksymalnie 840 stypendiów dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października br. Wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

Minister Edukacji i Nauki w roku akademickim 2023/2024 przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki może otrzymać student, który wykazuje się znaczącymi osiągnięciami naukowymi albo artystycznymi związanymi ze studiami lub osiągnięciami sportowymi. Ponadto student musi spełniać dwa warunki - w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

Studenci, którzy kształcą się na kilku kierunkach studiów, mogą otrzymać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku. Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

O stypendium nie może również ubiegać się student, którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów (w przypadku studiów I stopnia przekracza 9 semestrów, studiów II stopnia przekracza 7 semestrów).

Wnioskodawcą stypendium jest wyłącznie rektor uczelni. Wnioski można składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (OSF). Te, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 25 października 2023 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 zostaną rozpatrzone do 31 marca 2024 r. (PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ mhr/